Vilkår og betingelser for eier

 

                                                                                             

Last ned som PDF

Sist oppdatert 19. desember 2018                                                                                           

Introduksjon

1.1 Eiervilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom HomeAway og Eier. Ved å bruke eller få tilgang til nettstedet www.homeaway.co.uk eller HomeAways plattformer eller systemer og også via mobile applikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet, "Site") i egenskap av Eier, anerkjenner du at du godtar og er underlagt Eiervilkårene. Hvis du ikke er enig i Eiervilkårene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller på annen måte bruke nettstedet. Virksomheten til HomeAway i Europa forvaltes av HomeAway UK Limited, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH ("HomeAway" "vi" "våre" "oss"). HomeAway er et indirekte datterselskap av Expedia Group, Inc. ("Expedia") i USA. HomeAway-gruppen (som definert nedenfor) tilbyr en online plattform og ulike verktøy, tjenester og funksjoner som gjør det mulig for eiere å tilby eiendom, og reisende til å bestille slike eiendommer (samlet "Tjenestene"). Tjenester leveres via landsspesifikke nettadresser, inkludert via nettstedet. Betaling for bestillinger gjennom nettstedet ("Betaltjenester") håndteres av tredjeparts betalingsleverandører og / eller HomeAway Sàrl, på 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Irland eller HomeAway.com, Inc. av 1011 W Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 når det gjelder betalingstjenester gjort i amerikanske dollar ("HomeAway Payments"). Betalingsservice er underlagt vilkårene for disse tredjeparts betalingsleverandørene eller, når det gjelder HomeAway Payments, underlagt Avtalen om innkreving av oppholdsskatt. For å gjøre det enklere å definere (men ikke ellers) hvor vi bruker begrepet "HomeAway Group" i disse vilkårene, refererer vi til Expedia, HomeAway og hvert av deres datterselskap og tilknyttede selskaper.

1.2 Disse vilkårene («Eiervilkårene») og Personvernerklæringen regulerer forholdet mellom HomeAway og enhver annen part som får tilgang til eller bruker Portalen til å tilby eller legge inn eiendom til leie, inkludert boligeiere, leietakere og Eiendomsforvaltere, (samlet omtalt «Eiere» eller «du/dere»).

1.3 Hvis Eier er et firma, partnerskap eller en annen enhet, vil personen som bruker denne Portalen og/eller samtykker til Eiervilkårene på vegne av Eier ved slik bruk/samtykke bekrefte at han/hun har fullmakt til å binde enheten til Eiervilkårene.

1.4 Med mindre man kan inngå juridisk bindende avtaler, tillater ikke HomeAway at man registrerer seg på denne Portalen. Hvis du registrerer deg som en forretningsenhet, bekrefter du at du har myndighet til å godta disse Eiervilkårene på vegne av enheten. Hver Eier garanterer at all informasjon som sendes til oss og Portalen i forbindelse med registrering av Eier er korrekt. Hver Eier samtykker videre til å umiddelbart gi beskjed via Portalen (ved bruk av «Kontakt oss» skjema) om eventuelle oppdateringer til tidligere innsendt kontaktinformasjon. 

1.5 HomeAway kan endre Eiervilkårene når som helst, for eksempel på grunn av endringer i sin forretningsvirksomhet, ved nye eller endrede eller utgåtte varer eller tjenester, eller på grunn av relevante lovendringer. Du vil bli varslet innen 15 dager om eventuelle endringer eller vår oppsigelse av disse Eiervilkårene. Vi vil varsle deg om endringer eller oppsigelse av Eiervilkårene via en e-post. Du bør besøke vår nettside regelmessig for å se de oppdaterte Eiervilkårene som er bindende for deg.

1.6 Eiere som bryter Eiervilkårene kan få suspendert sin tilgang til og bruk av Portalen og få fjernet  eiendomsoppføringer fra Portalen, etter HomeAways eget skjønn. Dette er i tillegg til alle andre rettslige virkemiddel som HomeAway kan benytte i henhold til disse vilkårene, eller på annen måte tilgjengelige for HomeAway.

1.7 HomeAway har en nulltoleransepolicy for diskriminerende handlinger (inkludert, men ikke begrenset til, rase, etnisitet, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, kjønn, kjønnsidentitet eller seksuell legning), trakassering eller vold, og vi vil etter eget skjønn kunne fjerne enhver reisende og/eller eiere/eiendomsforvaltere fra vår nettside som utøver eller fremmer slik oppførsel. HomeAway forbeholder seg retten til å håndheve denne policyen etter eget skjønn og med grunnlag i at sikkerheten eller eiendommen til eiere og reisende er i fare.


2. Portalen er kun en markedsplass

2.1 Denne Portalen er en markedsplass som lar Eiere annonsere én eller flere eiendommer til leie («Eiendom») i ulike prisformat til potensielle leietakere (og alle personer navngitt i bestillingen) («Reisende» og når omtalt sammen med en Eier «Brukerne»). Vi kan også tilby elektronisk bestilling eller andre verktøy eller tjenester som tillater Eiere og Reisende å kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner.

2.2 Nettstedet gir et sted for brukere å samhandle med hverandre. Leieavtaler inngås kun mellom reisende og eier. HomeAway er ikke, og blir ikke part i noen avtaleforhold mellom reisende og eieren, og ikke mellom reisende og eieren i tilfelle eventuelle tvist oppstår mellom dem. Du anerkjenner og godtar at reisende og eier vil være ansvarlig for å utføre forpliktelsene til slike avtaler, at HomeAway ikke er part i slike avtaler, og at, med unntak av HomeAway Payments forpliktelser i henhold til avtalen om innkjøpsavgift, HomeAway (inkludert alle datterselskaper) frasier seg ethvert ansvar som oppstår som følge av eller relatert til slike avtaler. Dette gjelder selv om nettstedet gjør det enklere å bestille et eiendom eller bruk av andre verktøy, tjenester eller produkter, da HomeAway ikke er part i leieavtaler eller andre avtaler mellom reisende og eiere, og eier ikke anses som HomeAways tjenesteleverandører. HomeAway er ikke arrangør eller forhandler av reisepakker under direktiv (EU) 2015/2302.

2.3 Eierne kan enten være individuelle eiendomsbesittere som handler på forbruker til forbrukerbasis, eller eiendomsforvaltere som driver virksomhet til forbrukerbasis. Hvis du inngår en leieavtale med en reisende på forbruker til forbrukerbasis, vær oppmerksom på at forbruker retten ikke gjelder i forhold til kontrakten med den reisende. Eierne er eneansvarlig for å avgjøre hvorvidt de opererer som forbruker eller bedrift, og for eventuelle representasjoner de gjør til Reisende med hensyn til deres status.

2.4 Ansvarsforhold i henhold til gjeldende lover og regler: Eiere og Reisende samtykker til at de er ansvarlige for, og aksepterer å etterleve, alle lover, regler og forskrifter som gjelder for deres bruk av Portalen, deres bruk av verktøy, tjenester eller produkter som tilbys via Portalen, og enhver transaksjon som de deltar i på Portalen eller i forbindelse med deres bruk av Portalen. Eiere samtykker videre til at de er ansvarlige for, og aksepterer å etterleve, alle lover, regler og forskrifter som gjelder for annonsering av deres eiendom til utleie og forretningsførsel, inkludert men ikke begrenset til, alle lover, regler og forskrifter eller øvrige krav som knytter seg til beskatning, kredittkort, informasjonssikkerhet, personvern, tillatelser, krav knyttet til reguleringsplan eller tillatelser, offentligrettslige krav, krav til helse, miljø og sikkerhet, og etterlevelse av all lovgivning vedrørende anti-diskriminering og husleielovgivning og andre gjeldende restriksjoner på eiendommen. Vær oppmerksom på at i visse tilfeller kan det oppstå situasjoner hvor vi er forpliktet til å oppgi informasjon knyttet til annonserte eiendommer, selv om vi ikke er part i transaksjoner, og ikke har noe juridisk ansvar eller ansvar for overholdelse av bestemmelser knyttet til Eiendom annonsert på Portalen. Dette kan være av hensyn til etterforskning fra offentlige myndigheter eller tilsynsorganer, rettstvister eller forvaltningsprosesser. I slike tilfeller kan vi etter eget skjønn velge å etterleve sette til side slike forpliktelser til å oppgi informasjon. Eiere som mottar kredittkort-, bank- eller annen betalingsinformasjon fra Reisende, samtykker til å håndtere og sikre slik informasjon på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovkrav, bransjenormer eller lignende for kredittkortbransjen og/eller operasjonsregler til betalingsnettverk og/eller HomeAways informasjonssikkerhetsbestemmelser, og samtykker videre til at slik informasjon skal kun samles inn og brukes i forbindelse med en autorisert reservasjon fra Reisende, og ikke noen andre formål.

3. Eiendomsoppføringer

3.1 I tråd med Eiervilkårene kan Eier avtale med HomeAway å annonsere en spesifisert Eiendom på Portalen, gjennom en betaling-per-bestilling-oppføring ("Betaling-per-bestilling oppføring") eller årsabonnementsoppføring ("Årsabonnementsoppføring") (samlet omtalt “Oppføring”).


3.2 Hvis du registrerer deg som Eier på Portalen, vil du motta «Eier»-nyhetsbrevet, som er en integrert del av tjenestene vi leverer. Vi og HomeAway Group kan tilby ulike nyhetsbrev fra tid til annen, for å forbedre tjenesten som vi eller HomeAway Group tilbyr. Eier kan reservere seg mot å motta markedsføringshenvendelser enten på tidspunktet de registrerer seg, eller ved å bruke vårt Kommunikasjonssenter, selv om det kan ta noe tid før innstilingene trer i kraft.


3.3 Vilkår for Eiere

3.3.1 For å lage en Oppføring må Eiere etterleve de vilkår beskrevet i dette klausul 3 i dette avsnittet, (og andre krav som har blitt varslet til Eier av HomeAway fra tid til annen).

3.3.2. Det er et krav om nettbasert bestilling og betaling for alle Oppføringer. Eier forplikter seg til å håndtere kommunikasjon, henvendelser og reservasjoner gjennom HomeAways plattform og verktøy.

3.3.3 Betalinger til HomeAway kan foretas med direkte debitering/autogiro, bankoverføring, kredittkortbetaling eller en annen betalingsmåte som er forhåndsgodkjent av HomeAway. Perioden for forhåndsvarsel for enhver SEPA Direct Debit forkortes til 1 dag. Alle bank- og andre avgifter knyttet til en betaling skal betales av Eieren.

3.3.4 Merk at Eiere som er kvalifiserte Eiendomsforvaltere kan søke  om å inngå en særskilt Oppføringsavtale for eiendomsforvaltere med HomeAway.

3.3.5 HomeAway forbeholder seg retten til å avslå å annonsere enhver Eiendom som etter HomeAways eget skjønn anses å kunne medføre et brudd på, eller være forbundet med et brudd på, en eller flere bestemmelser i Eiervilkårene.

3.3.6 Eier forplikter seg til å gi korrekte og oppdaterte opplysninger om enhver Oppføring (inkludert beskrivelse, pris, skatter og avgifter og avbestillingspolicy), og skal ikke pålegge Reisende andre betingelser enn de som er beskrevet i Oppføringen. Manglende etterlevelse av de forpliktelsene som følger av disse Eiervilkårene kan føre til at Eier blir permanent utestengt fra Portalen og fra våre samarbeidspartneres nettsteder.

3.4 Ytterligere vilkår for Betaling-per-bestilling oppføringer

3.4.1 Hver enkelt Betaling-per-bestilling oppføring kan gjøres uten noen forhåndsbetaling, men til gjengjeld vil det påløpe provisjon som tilsvarer (i) en prosentvis andel av leiesummen (inkludert eventuelle gebyrer krevd fra Eier) som betales av Reisende for hver bestilling opprettet via Portalen, som beskrevet i abonnementsløsningen og (ii) et behandlingsgebyr knyttet til elektronisk betaling og en tredjeparts betalingsformidler (samlet omtalt "Provisjonen”). HomeAway forbeholder seg retten til å endre Provisjonen, og Eier skal informeres minst 30 dager før den nye Provisjonen blir gjeldende. Den nye Provisjonen blir ansett akseptert av Eier dersom Eier ikke fjerner Oppføringen innen den nye Provisjonen blir gjeldende.

3.4.2 Beregningsgrunnlaget for Provisjonen skal ikke inkludere skatter eller betaling for andre produkter eller tjenester som kjøpes av den Reisende og er krevd av HomeAway, slik som forsikringsprodukter. Det er Eiernes plikt å nøyaktig angi hva de ulike delbetalingene fra de Reisende knytter seg til.

3.4.3 En beskrivelse av gjeldende avgift som påløper hver Betal-per-bestilling Oppføring gjøres tilgjengelig under fanen “Annonsere Eiendom” på Portalen (når det er allment tilgjengelig). Det kan gjøres unntak for integrerte Eiendomsforvaltere.

3.4.4 Alle Betal-per-bestilling Oppføringer kan underlegges ytterligere vilkår og krav, som nærmere angitt i forbindelse med registrering av slik Oppføring (herunder krav fra tredjepartsleverandører).

3.4.5 Innkreving og behandling av betalinger fra Reisende, og videreformidling av beløpet til Eier blir administrert gjennom HomeAways tredjeparts betalingsformidler og/eller HomeAway betalinger. Eier erkjenner og aksepterer at, med unntak av HomeAways-betalings forpliktelser i henhold til Accommodation Fee Collection Agreement, har HomeAway ikke noen kontroll over eller ansvar for korrekt betaling av bestillingen. Selv om HomeAway kundeservice i visse tilfeller kan, etter HomeAways eget skjønn, yte assistanse til Reisende angående spørsmål knyttet til betalinger, har HomeAway ikke noe ansvar med hensyn til korrekt betaling av bestillingen.

3.4.6 Betaling-per-bestilling oppføringer kan vises på andre nettsteder innenfor HomeAway- Group og på nettstedene til distribusjonsfirmaer som HomeAway har inngått avtaler med, i den grad slike nettsteder muliggjør elektronisk betaling. HomeAway gir imidlertid ingen garanti for annonsering bortsett fra på Portalen der Eieren opprinnelig registrerte sin Oppføring og innen rammene for HomeAways rett til å publisere en Oppføring eller ikke.

3.4.7 Betaling -per-bestilling oppføringer blir vist på Portalen på ubestemt tid, men HomeAway forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å fjerne eller nekte å publisere en hvilken som helst Oppføring når som helst. Eier kan også suspendere eller fjerne sine Oppføringer når som helst gjennom sitt dashbord eller ved å kontakte kundeservice.

3.4.8 Endring av en Oppføring fra en abonnementsoppføring til Betaling-per-bestilling oppføring er bare mulig ved slutten av abonnementsterminen for hver Oppføring. Endring fra Betaling-per-bestilling oppføring til abonnementsoppføring kan skje når som helst ved betaling av gjeldende abonnementsgebyr, men enhver Betal-per-bestilling oppføring som allerede er gjort vil være gjenstand for gjeldende Betal-per-bestilling gebyr.


3.5 Ytterligere vilkår for abonnementsoppføringer

3.5.1 For å kjøpe en abonnementsoppføring må Eieren foreta en bestilling ved bruk av Portalens elektroniske bestillingsskjema og betale HomeAway gebyrene for den aktuelle Oppføringen («Publiseringsgebyr»). Prisen for en abonnementsoppføring er spesifisert i listen med gjeldende priser på Portalen. Du har rett til å gå fra disse Brukervilkårene (avtalen) i avkjølingsperioden. Avkjølingsperioden" er fjorten kalenderdager fra datoen for inngåelsen av disse Brukervilkårene. Dersom du har bestilt en fysisk vare, løper avkjølingsperioden fra den dagen du får varen i fysisk besittelse. Dersom du ombestemmer deg under avkjølingsperioden, kan du gå fra Brukervilkårene ved å varsle oss som angitt i punkt 17, og vi vil refundere (hvis aktuelt) eventuelle betalte beløp, inkludert kostnader for billigste leveringsalternativ, så snart som mulig, og innen 14 kalenderdager. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender varsel før avkjølingsperioden utløper. Vi foretar tilbakebetalingen med det same betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Dersom du har anmodet om at utførelsen av en tjeneste skal påbegynnes før Avkjølingsperioden utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du varslet om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Ved å sende inn et bestillingsskjema garanter Eieren at informasjonen han/hun har oppgitt til HomeAway er korrekt og i samsvar med Eiervilkårene.

3.5.2 Abonnementsoppføringer som er solgt av HomeAway løper for den terminen som ble valgt av Eieren på bestillingsskjemaet («Opprinnelig Oppføringsperiode»). Denne perioden starter på den datoen Eieren sender inn hele eller første betaling (slik det er avtalt) av Publiseringsgebyr («Kjøpsdatoen») og utløper den siste datoen av terminen valgt av eieren («Oppføringsperiode»), med mindre den fornyes som beskrevet nedenfor. Hvis f.eks. Kjøpsdatoen for et Årsabonnementsoppføring er 1. juli, vil Oppføringen utløpe 30. juni følgende år (med mindre den fornyes som beskrevet nedenfor).

3.5.3 Abonnementer fornyes automatisk og løpende med samme termin som den Opprinnelige Oppføringsperioden («Fornyet Oppføringsperiode»). Spesielle rabatter gitt ved Opprinnelig Oppføringsperiode vil ikke bli innvilget ved fornyet Oppføringsperiode. Den automatiske forlengelsen av Oppføringsperioden kan deaktiveres når som helst innen utløpet av den Opprinnelige Oppføringsperioden eller den dagjeldende Fornyede Oppføringsperioden ved hjelp av «Deaktiver automatisk forlengelse»-linken eller ved å informere HomeAway ved å ta kontakt med oss. For å unngå enhver tvil, vil enhver deaktivering kun tre i kraft ved utløpet av den Opprinnelige Oppføringsperioden eller i den Fornyede Oppføringsperioden der deaktiveringen tar sted. Vi vil automatisk bruke din valgte betalingsmåte for å belaste enhver fornyelse av oppføringen, (og du gir herved ditt samtykke til slik belastning ved fornyelse.)

3.5.4 Hvis en Eier betaler for en Abonnementsoppføring, men ikke fullfører opprettelsen av Oppføringen eller Oppføringen ikke vises på Portalen av en annen grunn, vil krav om tilbakebetalings av Publiseringsgebyr bli vurdert av HomeAway. Dette er kun tilgjengelig dersom krav fremsettes av Eieren ved å kontakte HomeAway kundeservice i løpet av de første tre (3) månedene etter den aktuelle kjøpsdatoen («Første 3 Måneder»), og under forutsetning av at: (i) den relevante Oppføringen ikke har blitt vist på Portalen i løpet av de Første 3 Månedene, og (ii) det faktum at Oppføringen ikke vises på Portalen i løpet av de Første 3 Måneder ikke er et resultat av at Eieren unnlot å ta de steg som HomeAway krever i forbindelse med fullføringen av Oppføringen på nett.

3.5.5 Publiseringsgebyr blir ikke refundert dersom Eier sier opp avtalen eller ønsker å fjerne en Oppføring før utløpet av abonnementsperioden.


4. Bruk av tjenesten

4.1 Etter registrering blir Eier gitt en brukerprofil hvor de opplysninger Eier oppgir blir registrert og hvor alle Eiendommer som tilbys for utleie av vedkommende eier spesifiseres («Dashbordet»).

4.2 Dashbordet har en rekke forskjellige funksjoner som hjelper Eiere å administrere sine Eiendommer gjennom Portalen. Disse funksjonene og selve Dashbordet gjøres tilgjengelig «som de er», og HomeAway garanterer ikke at Dashbordet eller dets funksjoner vil være fullstendige eller feilfrie.
 

4.3 «Bestilling på Internett»-funksjonen for oppføringer tillater Reisende å bestille eiendommen elektronisk. Elektroniske betalingstjenester gjør det mulig for Reisende å betale Eieren via en elektronisk betalingsportal som administreres av HomeAway-betalingstjeneste eller en tredjepart betalingsformidler. Dersom HomeAway-betalinger anvendes gjelder Avtalen om innkreving av oppholds skatt. Ved betaling på nett gjelder enten vilkårene til tredjepart betalingsformidleren eller Avtalen om innkreving av oppholds skatt. Eier bekrefter og samtykker til at (med unntak av HomeAways betalingsforpliktelser under Avtalen om innkreving av oppholds skatt), HomeAway ikke har noen kontroll over eller ansvar for tjenestene til tredjeparts betalingsformidlere.
 

4.4 Gjennom Dashbordet har Eieren tilgang til Reisendes Brukeromtaler av Eierens eiendommer, og Eieromtaler som er tilgjengelige for en Reisende som har kontaktet Eieren.

4.5 Ved å legge ut innhold på nettstedet, gir eieren HomeAway Group og de tilknyttede, og / eller linker til nettstedspartnere gjennom hvem vi tilbyr tjenester eller distribuerer oppføringer (samlet "HomeAway Affiliates") i løpet av den juridiske beskyttelsen av rettigheter i innholdet, og gradvis for varigheten av publikasjonen på nettstedet eller andre medier, rettighetene i innholdet for autoriserte formål som definert og angitt nedenfor. I den utstrekning som er tillatt og lovlig, tillater Reisende seg moralske rettigheter eller gir en ikke-eksklusiv, royalty fri, overførbar og ugjenkallelig lisens til Expedia, HomeAway og hvert av deres datterselskap og tilknyttede selskaper for å bruke Reisendes moralske rettigheter i ethvert innhold.

i) Med «Innhold» medes all tekst, beskrivelser, anmeldelser, fotografier, bilder og alt annet innhold som Eieren legger ut i Portalen.

ii) "Rettigheter gitt" består av følgende: En ikke-eksklusiv, royalty fri, overførbar, ugjenkallelig lisens for varigheten av publiseringen av innholdet på nettstedet eller annet medium, for å reprodusere, oversette, distribuere, publisere, offentlig vise og utgi innholdet over hele verden.

iii) "Autoriserte formål" består av å vise og utgi innholdet på nettstedet og på alle nettsteder og i alle medier som nå er kjent eller senere utviklet av HomeAway og Expedia, fra alle datterselskaper, tilknyttede og tilknyttede selskaper og tilknyttede selskaper av HomeAway og Expedia.

Reisende som har bestilt gjennom nettstedet, kan også legge inn sine egne omtaler av Eiers eiendommer ("Reisendes omtaler") på nettstedet. Eieren får muligheten til å se omtalene og svare på dem (en "eierrespons"). Flere detaljer om Reisendes omtaler og eierrespons er tilgjengelig her. Eierne vil også bli gitt muligheten til å vurdere den Reisendes opphold ("Eierens anmeldelser"). Eier garanterer at enhver anmeldelse som er lagt ut, må være i samsvar med våre Retningslinjer for innhold. Nærmere detaljer om Eierens vurderingsprosess er tilgjengelig her. Vi forbeholder oss retten (men ikke forpliktelsen) til å gjøre eiers vurderinger tilgjengelig for andre Eiere som Reisende kontakter via vår side. Eieren kan ikke videre avsløre, gjøre ytterligere bruk av eller referanse til slike Eieranmeldelser uten å ha uttrykkelig samtykke fra reisende til å avsløre eller bruke det. Vær oppmerksom på at HomeAway ikke, og ikke realistisk har evnen til å, verifisere nøyaktigheten eller på annen måte vurdere Anmeldelser eller Eieranmeldelser. Eieranmeldelser kan ikke brukes til å ekskludere eller diskriminere personer. Ved forbindelse med webhosting-statusen skal HomeAway fjerne innholdet hvis de blir gjort oppmerksom på eller blir varslet om at innholdet er ulovlig. Bare HomeAway blir oppmerksom på eller blir varslet om at innholdet er ulovlig, HomeAway er ikke forpliktet til å slette innhold fra tredjeparter.

Endelig, har eiere lov til å legge inn en eierrespons innen 14 dager etter at reisende har sendt en anmeldelse. HomeAway frasier seg ellers uttrykkelig ethvert ansvar for enhver Reisendes omtale, Eieranmeldelse eller eierrespons underlagt sine forpliktelser i henhold til webhosting-statusen (for eksempel sletting av innhold som er meldt som ulovlig). Vi vil ikke redigere eller på annen måte endre anmeldelser på reisendes eller eiers vegne. En reisende eller eier kan kontakte kundeservice for å fjerne sin publiserte gjennomgang.

4.6 HomeAway krever at alle Brukeromtaler, Eierkommentarer, Eieromtaler og annen kommunikasjon som sendes via HomeAways systemer, er i overensstemmelse med Innholdsretningslinjene, og HomeAway kan nekte publisering av kommunikasjon som ikke er i samsvar. Dersom Brukeromtale, Eierkommentar, Eieromtale eller annen kommunikasjon som ikke overholder Innholdsretningslinjene vises på Portalen, skal HomeAway, uten å gi avkall på andre tilgjengelige rettsmidler, ha rett til å øyeblikkelig fjerne fra Portalen slike Brukeromtaler, Eierrespons, Eieromtaler eller annen kommunikasjon. HomeAway vil informere brukeren om årsakene til at innholdet ikke har blitt vist eller blitt fjernet fra nettstedet, og brukeren kan sende sine kommentarer til HomeAway.

4.7 All kommunikasjon som sendes via Portalen (og verktøy som tilbys gjennom Portalen) er tilgjengelig for Reisende og Eier som tar del i kommunikasjonen, og vil kunne ses av HomeAway Group- ansatte og representanter. Vær også klar over at vi, i samsvar med sikkerhets- og kontokravene våre, kan fjerne eller redigere informasjon i slik kommunikasjon (for eksempel e-postadresser, telefonnumre eller annet innhold vi anser som upassende eller ikke i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser). Eier bør skrive ut en kopi av viktige meldinger for oppbevaring – for eksempel kvitteringer og bestillingsbekreftelser.

4.8 Meldinger som sendes via HomeAways systemer skal bare omhandle reelle bestillingshenvendelser. Vi tolererer ikke søppelpost eller uoppfordret kommersiell elektronisk kommunikasjon av noe slag. Det er forbudt å misbruke HomeAways systemer, for eksempel ved å sende uoppfordret reklame (søppelpost) eller utlevere personlig informasjon om brukere til tredjepart, med mindre du har brukerens uttrykkelige samtykke. E-post og Portal-anbefalinger som sendes via “Anbefal denne portalen”-funksjonen må bare sendes med mottakerens samtykke. Du samtykker til at du skal beskytte andre brukeres personlige opplysninger i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser, og i alle tilfeller med en rimelig standard av aktsomhet, og du påtar deg alt ansvar for misbruk, tap eller uautorisert overføring av slik informasjon.


4.9 Eiere og Reisende er alene ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen med hverandre.

4.10 HomeAway krever et tjenestegebyr som må betales av Reisende som bestiller Eiendom via Portalens utsjekkingsfunksjon. Tjenestegebyret dekker bruk av Portalen, inkludert funksjoner som 24-timers brukerstøtte, og beregnes som en prosent av den totale utleieprisen (som kan inkludere ytterligere gebyrer og depositum som Eieren krever). Avhengig av lovene i jurisdiksjonen der den Reisende og/eller Eieren bor, kan tjenestegebyret være underlagt (eller inkludere) mva, Oppholds skatt og andre slike indirekte skatter. Eiere samtykker til å ikke oppfordre eller gi Reisende råd om hvordan å omgå tjenestegebyret som belastes av HomeAway.

5. Oppføringsdetaljer og tjenester

5.1 HomeAway tilbyr per dags dato én type årsabonnement.

5.2 Det skal vises én (1) Eiendom i en Oppføring. Hvis eieren velger å vise "Oppføring av Flere Enheter", skal slike Oppføringer av Flere Enheter være på samme fysiske adresse som en del av Oppføringen.

5.3 Opptil femti (50) bilder av en Eiendom kan vises per Oppføring. En forenklet versjon av Oppføringen vises på Portalens søkeside i form av et miniatyrbilde av Eiendommen med en lenke til en helsides annonse.

5.4 HomeAway har implementert tjenesten Google Translate på Portalen. Eiere kan bruke denne tjenesten gratis for oversettelse av Oppføringer. Eier erkjenner og godtar at dette er et statisk maskinoversettelsessystem som ofte gjør feil. Eieren må selv kontrollere oversettelsen og rette alle feil. HomeAway har ikke ansvar for nøyaktigheten til Google Translate eller andre forhold knyttet til tjenesten. Eier godtar at Google Translate tilbys under Googles vilkår, og Eier anbefales å lese disse vilkårene før bruk av Google Translate.

5.5 HomeAway krever at alle Eiere kontrollerer plasseringen av deres Oppføring på dashbordet. Dette inkluderer å bruke informasjon fra Google Maps for å plassere Oppføringer riktig på kartet og i regionale søk. Eier godtar at Google Maps tilbys under Googles vilkår, og HomeAway skal ikke være ansvarlig for Google Maps funksjon, nøyaktighet, eller andre forhold knyttet til tjenesten. Eier erkjenner og godtar at Google Maps' tjeneste ikke er feilfri, og at Eieren sikrer at Eiendommens riktige plasseringen vises av Google Maps når tjenesten brukes.

5.6 HomeAway bruker også Google Analytics (og andre analyseplattformer) til å samle statistikk om bruk av Portalen. Det er flere detaljer i Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler, og i Googles egen personvernerklæring. Google kan aggregere dataene de samler inn gjennom sine ulike tjenester, inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Eier aksepterer at HomeAway Group ikke har noen kontroll over Googles datainnsamling.

5.7 Eier kan aktivere en gratis SMS-tjeneste, som informerer Eieren om alle henvendelser fra Reisende og booking-forespørsler om Oppføringer. Eier forstår og godtar at SMS er ikke 100 % pålitelig og kan være utsatt for tilkoblings- og blokkeringsproblemer som er utenfor HomeAways kontroll. I tillegg kan bruk av SMS-meldinger, særskilt ved reising, medføre ekstra kostnader for Eiere fra tele- og nettselskaper som Eier godtar ved å registrere seg for SMS-tjenesten. Eier forstår og godtar at SMS-meldinger kan overvåkes og utleveres i henhold til Portalens Personvernerklæring.

6. Rangering og visning i Søkeresultater

HomeAway kan ikke garantere at en Oppføring vil vises i en spesifikk rekkefølge i søkeresultater på en Portal. Søkeresultatene vil variere avhengig av filtre brukt av reisende, reisendes preferanser, samt din "Rangering" som er et resultat av utleieeiendommens egenskaper og kvaliteten på brukeropplevelsen som gis. Utleieeiendommens egenskaper evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel reisendes tilbakemeldinger, fasiliteter og beliggenhet. Kvaliteten på brukeropplevelsen evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel hyppighet av datoendringer, Eiers responstid og aksept av bookinger, online booking og muligheter for online betaling, variasjoner i prisnivå og kvaliteten på opplevelsen av oppholdet og andre faktorer som HomeAway til enhver tid anser viktige for de reisendes brukeropplevelse. Prisen for bestillinger er også en faktor for den relative plasseringen av utleieeiendommer som ellers har lignende tilbud, basert på de relevante faktorene som beskrevet ovenfor. Hvis du har en Årsabonnementsoppføring, kan søkeresultatene også variere avhengig av søkekriteriene som brukes av en bestemt Reisende. HomeAway forbeholder seg retten til å bruke ulike søkealgoritmer eller å bruke metoder for optimalisering av søkeresultater for spesifikke Reisendes erfaringer og markedsplassen som helhet. Oppføringer som ikke er basert på et abonnement, for eksempel ved en Betaling-per-bestilling oppføring, vil ikke nødvendigvis alltid vises i søkeresultatene. Oppføringer som distribueres på en tredjeparts nettside, garanteres ikke å vises på tredjepartens nettside i en bestemt rekkefølge eller i det hele tatt. Søkeresultatene og rangeringen kan være annerledes på HomeAways mobilapplikasjon enn de er på HomeAways nettsted. For å optimalisere søkeopplevelsen for både Eiere og Reisende og forbedre rangeringsprosessen, beholder HomeAway retten til å kjøre sporadiske tester, som vil ha begrenset varighet, men som kan endre hvordan vi viser Oppføringer og søkeresultater. 


7. Eiendomsforvaltere

HomeAway kan tilby spesielle vilkår til Eiere som har Oppføringer for mer enn 10 Eiendommer ("Eiendomsforvaltere"). Man kan be om disse vilkårene ved å kontakte HomeAway gjennom Informasjonssiden for eiendomsforvaltere. Oppføringer fra Eiendomsforvaltere er merket med et spesialikon i Portalens eiendomssøkeresultater.


8. Andre betalte tjenester

8.1 HomeAway gjør tilgjengelig, og kan fra tid til annen legge til eller fjerne ekstra betalt for tjenester som eiere bestemmer seg for å ta ("Tilleggsbetalte tjenester"). Tilleggsbetalte tjenester inkluderer "Multi Unit Listing" -tjenesten, som gjør det mulig for en Eier av en bestemt eiendom med flere utleieenheter å liste dem i en felles liste. Alle slike enheter må være på samme adresse og en del av samme boenhet.

8.2 Du finner mer informasjon om Betalte tilleggstjenester på Portalen. Hver enkelt av slike Betalte tilleggstjenester kan være underlagt andre vilkår som vil være tilgjengelig for Eieren før Eieren samtykker til å bruke slike Andre betalte tjenester.

9. Oppsigelse

9.1 Dersom HomeAway avgjør, eller det fremsettes anklager, om at: 

skal HomeAway skal ha rett til, etter eget skjønn, (i) å deaktivere eller (ii) avslutte enten (a) berørte Oppføringer, eller (b) alle Oppføringer knyttet til Eieren (inkludert, for å unngå tvil, enhver Betalt tilleggstjeneste knyttet til Oppføringene) umiddelbart og uten refusjon av Publiseringsgebyr eller andre avgifter eller gebyrer betalt av Eier.

9.2 I tillegg til å forbeholde seg retten til å avslutte enhver oppføring, forbeholder HomeAway seg retten til å svare på brudd på Eiervilkårene eller misbruk av Portalen, blant annet ved å begrense Eierens bruk av Portalen, skjule eller på andre måter endre søkeresultatene for en Oppføring, merke et medlem som “Ute av kontoret” samt fjerne eller endre informasjon som kan være falsk eller villedende.

9.3 Vær oppmerksom på at HomeAway ikke er forpliktet til å undersøke klager.


10. HomeAways rettigheter og plikter

10.1 HomeAway kan ved enhver tid uten forvarsel eller ansvar endre, utsette eller stanse hvilken som helst del av Portalen, inkludert oppsettet og tilgjengeligheten av Portalens funksjoner, databasen eller innhold.
 

10.2 HomeAway vil bestrebe seg på å gjengi bilder innsendt av Eieren mest mulig nøyaktig i Portalen. Eier erkjenner imidlertid at avvik fra originale bilder kan oppstå ved skanning av ikke-digitale bilder, som følge av individuelle skjerminnstillinger, og at HomeAway ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig for slike avvik.

10.3 HomeAway kan gjennomføre identitetskontroller og be fremvist dokumentasjon for etablere at en Eiendom eksisterer og/eller at en Eier og eierskap av Eiendommen foreligger. Dersom HomeAway - inkludert som følge av informasjon fra Reisende - mistenker at Eieren har oppgitt feilaktig informasjon, anerkjenner Eieren at HomeAway har rett til å utføre identitetskontroller og nærmere undersøkelser av Eieren, eller å kreve at Eieren beviser at en Eiendom eksisterer. Dersom Eieren blir bedt om det, skal Eieren snarest (og under alle omstendigheter innen en perioden forespurt av HomeAway) fremlegge overfor HomeAway dokumentasjon på identitet eller at en Eiendom eksisterer, i henhold til HomeAways anmodelser. Eier anerkjenner at manglende overholdelse av en slik anmodning utgjør et brudd på disse Eiervilkårene.

10.4 HomeAway overholder sine retningslinjer for personvern. Eierne gir HomeAway fullmakt til å videreformidle Eiers kontaktopplysninger, inkludert telefonnummer, til Reisende i forbindelse med bestilling av Eiendom. Du finner mer informasjon i Personvernerklæringen. HomeAway kan når det er nødvendig (blant annet for å forhindre bedrageri fra en tredjepart) oppgi Eiers kontaktinformasjon til en Reisende. Eieren aksepterer å ha lest Portalens Personvernerklæring og Retningslinjene for informasjonskapsler og godkjenner behandling av data som angitt i disse retningslinjene.

10.5 HomeAway forbeholder seg retten til å overføre Eiervilkårene og å tildele eller sette bort noen eller samtlige av rettigheter og forpliktelser under disse Eiervilkårene til en tredjepart eller annen enhet som tilhører HomeAway Group, men skal ikke gjøre det på en måte som svekker eventuelle garantier Eieren har under disse Eiervilkårene.

10.6 Vi kan fra tid til annen tilby eller legge til rette for tjenester til Eiere for å skape eller forbedre kvalitet på Eiendomsoppføringer. Vi kan også fra tid til annen opprette nye eller på annen måte endre plasseringen eller de geografiske beskrivelsene vi bruker til å identifisere eiendommer i Oppføringer og søkeresultater. Vi kan dermed endre plasseringen eller den geografiske beskrivelsen som er knyttet til en hvilken som helst Oppføring. Vi påtar oss imidlertid ingen ansvar for å verifisere innholdet i Oppføringen eller nøyaktigheten av Eiendommens plassering. Eierne er eneansvarlig for å sikre nøyaktigheten av Oppføringens innhold og plasserings- eller geografiske beskrivelser av Eiendommen, og Eier bekrefter å korrigere (eller kontakte oss for korrigering av) eventuelle unøyaktigheter. 

11. Immaterielle Rettigheter

11.1 Portalen eies av HomeAway Group. Alt innhold i Portalen er beskyttet av opphavsrett og databaserettigheter. Gjengivelse av nettstedet, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

11.2 Eiere har tillatelse til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av Portalen som dokumentasjon på deres avtale med HomeAway. Den aktuelle filen eller utskriften skal tydelig vise teksten “© Copyright [nåvᴂrende årstall] HomeAway - All Rights Reserved”.

11.3 Hvis en Eier via Portalen eller HomeAways plattform eller systemer sender inn eller overfører innhold av noe slag, inkludert tekst eller bilder, skal Eieren forsikre seg om at vedkommende har rett til å gjøre dette og har fått alle nødvendige samtykker eller tillatelser fra alle innehavere av berørte elementer ('frigjøring av åndsverk').

11.4 I den utstrekning Eieromtaler eller annet innhold kan inneholde varemerker eller andre beskyttede navn eller merker, bekrefter Eier å ha fått alle nødvendige juridiske tillatelser og rettigheter til HomeAways bruk av slikt innhold på Portalen.


11.5 Ved å sende inn innhold til Portalen (og Dashboard) (inkludert men ikke begrenset til all tekst, beskrivelser, vurderinger, fotografier og lignende), gir Eierne HomeAway rett til å bruke dette innholdet både på Portalen og i separat publisert form som angitt i punkt 4.5.

11.6 I den utstrekning Eiers Oppføringer og annet innsendt informasjon kan inneholde varemerker, garanterer Eieren at de har rett til å bruke dem, herunder underlisensieringsrettigheter.
 

12. Eiers rettigheter og forpliktelser

12.1 Eieren skal sende inn nøyaktig og sannferdig informasjon om sin personlige identitet, faktureringsadresse, betalingsdata, skatteregistreringsstatus og gjeldende kontonumre, Eiendommen som tilbys i Oppføringen og annen kommunikasjon ved hjelp av HomeAway Groups systemer. I tillegg påtar Eieren seg ansvar for å sikre at informasjonen nevnt ovenfor holdes presis og oppdatert i hele perioden Oppføringen er på Portalen.

12.2 Eieren garanterer og bekrefter løpende i hele perioden Eiendommen er oppført på Portalen (i) at Eieren har eierskap og/eller har alle nødvendige rettigheter og myndighet til å tilby utleie og til å fortsette å motta bestillinger for Eiendommen som er oppført av Eieren (ii) at Eier ikke feilaktig tilbakeholder leiedepositum i strid med den underliggende leieavtalen med den Reisende (iii) at all informasjon som er gitt til HomeAway er presis og oppdatert, deriblant alle fremstillinger om Eiendommen, dens fasiliteter, beliggenhet, pris og tilgjengelighet for en bestemt dato eller tidsperiode (iv) at hver Oppføring er knyttet til en enkelt, unikt identifiserbar Eiendom (v) at Eier ikke urettmessig nekter en Reisende tilgang til en Eiendom (vi) at Eier vil besørge alle tilbakebetalinger ved forfall i henhold til gjeldende avbestillingsregler eller underliggende leieavtale, med unntak av Oppholds skatt som er tidligere innkrevd av HomeAway.


12.3 Eieren forplikter seg til å sørge for at informasjonen i Oppføringen holdes presis og oppdatert så lenge Oppføringen forblir på Portalen, og: (i) dersom opplysninger har blitt oversatt, skal det sikres at oversettelsen er presis og korrekt, og: (ii) overholde retningslinjene for oppføringer ved utarbeidelse av Oppføringen. Eieren skal ikke gi villedende opplysninger om opprinnelsen til opplysningene eller inkludere detaljer som kan skjule den ekte kilden til opplysningene.

12.4 Eieren må overholde HomeAways gjeldende markedsstandarder, som er tilgjengelige på https://help.homeaway.co.uk/articles/What-are-the-HomeAway-Marketplace-standards og som blir oppdatert jevnlig. Disse standardene angir visse krav til oppføringer, inkludert men ikke begrenset til:

• Eiere må opprettholde en korrekt reservasjonskalender for sin(e) oppføring(er);
• Eiere må utføre en kommersielt rimelig innsats for å svare på alle bestillingsforespørsler fra Reisende innen 24 timer etter mottak av en forespørsel om bestilling;
• Videre må Eiere samtykke til å utføre en kommersielt rimelig innsats for behandle alle reisendes betalinger innen 24 timer etter at den Reisende har godkjent betalingen.
• Eiere må besvare og akseptere et vesentlig antall mottatte henvendelser og bestillingsforespørsler for å opprettholde opplevelsen til den reisende; og
• Eiere tillates ikke å kansellere et vesentlig antall aksepterte bestillinger.

12.5 Eieren forplikter seg til å sikre at kalenderen for hver Oppføring holdes korrekt og oppdatert for å gjenspeile tilgjengeligheten av den aktuelle Eiendommen ettersom den bestilles. Ved datobaserte søk blir Oppføringer med kalendere som er utdatert med 60 eller flere dager filtrert bort fra resultatene.

12.6 Eiere er ansvarlige for at Oppføringer ikke bryter loven eller krenker rettighetene til personer eller foretak. Oppføringer må ikke inneholde feilaktige opplysninger, personlige fornærmelser, injurierende, ærekrenkende eller nedsettende utsagn, eller utgjøre noen brudd på opphavsrett eller lover om personvern.

12.7 Eiere samtykker til å overholde alle gjeldende lover for eksport og/eller embargo. Eier erklærer også at de ikke er oppført som en forbudt part på noen offentlig liste i USA, særskilt "US Government list of prohibited parties", og bekrefter at de er av myndig alder til å inngå en avtale med HomeAway.

12.8 Eieren bekrefter og garanterer at oppføring av deres eiendom ikke bryter noen nåværende avtale med tredjepart (for eksempel Eierens utleier, borettslag osv.). Videre bekrefter Eieren at de overholder alle lokale eiendomsreguleringer, skatter, registreringer, lisenser og tillatelser knyttet til oppføringen.

12.9 Fotografier som inngår i en Oppføring, skal skildre eiendommen nøyaktig, må ikke være falskt eller villedende, må ikke inneholde personer og må ikke være i strid med tredjeparters personvernrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.

12.10 Hvis en Oppføring er i strid med Eiervilkårene, forbeholder HomeAway seg rett til å suspendere, avslutte den relevante Oppføringen eller alle Oppføringer knyttet til Eieren i samsvar med avsnitt 9 i Eiervilkårene.

12.11 Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig, og vi kan ikke, og  påtar oss ikke ansvar for å bekrefte at hver enkelt brukers identitet er gyldig. Vi oppfordrer Eiere og Reisende til å kommunisere direkte med hverandre ved bruk av verktøy som er tilgjengelig på Portalen, selv om dette ikke kan gi noen garanti for identiteten til personen du kommuniserer med. Videre oppfordrer vi deg til å ta andre rimelige forholdsregler for å forsikre deg om den andre personens identitet og, for Reisende, om eiendommen og relevante detaljer er riktige før bestilling. Du godtar å (i) holde passord og elektronisk ID både for kontoen din hos oss og e-posten din strengt hemmelig og bare utlevere dette til godkjente brukere av kontoene din, (ii) be hver person som du utleverer elektronisk ID og passord til om å ikke utlevere det til uvedkommende, (iii) kontakte oss umiddelbart for å be om ny elektronisk ID og passord hvis du tror uvedkommende kan få tilgang til passordet til kontoen din hos oss eller epostkontoen din, og (iv) kontakte oss umiddelbart hvis du kontaktes av noen som ber om din elektroniske ID og passordet ditt. Ved HomeAways mistanke om uautorisert tilgang til kontoen din, samtykker du til, på forespørsel fra oss, å endre ID og passord så raskt som mulig. Du samtykker videre til å utføre andre relaterte handlinger som vi med rimelighet kan be deg om. Vi fraråder deg å gi andre tilgang til elektronisk ID og passord til kontoen din samt e-postadressen din. Hvis du skulle utlevere din elektroniske ID og passordet ditt til noen, eller hvis du ikke holder disse opplysningene hemmelig, har du selv ansvaret for alle transaksjoner som utføres av andre personer ved bruk av kontoen din og/eller epostkontoen din. Dette gjelder også transaksjoner som kan være forsøk på bedrageri, eller som du ikke ønsket å utføre.

12.12 Ingen Oppføring kan overføres til noen andre av en Eier. Ved salg av en Eiendom eller endring i forvaltningen av en Eiendom, vil HomeAway gi veiledning om alternativer for opprettelse av en ny oppføring.

12.13 Hvis HomeAway, gjennom en av våre garantiprogrammer, etter eget skjønn kompenserer en Reisende for tap som skyldes handlinger eller utelatelser som kan tilskrives Eier, forbeholder HomeAway seg retten til å kreve regress fra Eier for å få dekket det beløpet som er betalt eller bidratt av HomeAway.

13. Skatt

Eiers skatt:

13.1 Som eier er du eneansvarlig, med mindre annet er oppgitt i nasjonale forskrifter, for å avgjøre dine forpliktelser til å rapportere, samle inn, overdra eller inkludere i din Oppføring relevant merverdiavgift eller annen indirekte salgsskatt, oppholds skatt, turistskatt, brutto-, eiendoms- eller annen form for besøksskatt eller inntektsskatt ("Skatter"). HomeAway Group tilbyr ikke skatterådgivning. Eier bør konsultere sin egen skatterådgiver.

13.2 Skatteforskrifter kan kreve at vi samler inn skatteinformasjon fra Eiere, eller holder tilbake skatt fra utbetalinger til Eiere, eller begge deler. Hvis en Eier ikke gir oss dokumentasjon som vi anser for å være nødvendig for å innfri våre eventuelle forpliktelser til å tilbakeholde Skatter fra utbetalinger til deg, kan vi holde tilbake beløp slik det forpliktes ved lov, eller gjøre begge deler, inntil informasjonen er fremlagt. Som Eier er du eneansvarlig for å holde informasjonen i skatteinnberetninger oppdatert, komplette og nøyaktige.

Skatt på Provisjon:

13.3 Eier er ansvarlig for alle kostnader knyttet til Eiendommen og Oppføringene, og skal gjøre rede for alle aktuelle skatter til de relevante myndighetene (deriblant merverdiavgift) på betalingene de mottar. HomeAway kan være pålagt å kreve og innbetale skatter (inkludert mva, omsetningsavgifter eller tilsvarende) på Provisjon som skal belastes Eier. Der det er nødvendig, vil HomeAway gi Eieren en faktura som spesifiserer skatter og avgifter som utløses for slike provisjoner. Hvis Eieren har rett til fritak fra skatter for Provisjonen, må Eieren fremlegge nødvendig dokumentasjon og støtte for slikt unntak overfor HomeAway.

13.4 Dersom Eieren er bosatt i en EU-stat og er merverdiavgifts registrert i denne medlemsstaten, må vedkommende oppgi overfor HomeAway det gyldige MVA-nummeret, slik at HomeAway kan anvende refusjonsmekanismen for Provisjonen. Hvis Eieren er hjemmehørende i Storbritannia, gjelder ikke momsrefusjonsordningen, og merverdi i Storbritannia vil påløpe.

Oppholdsskatt:

13.5 Du er innforstått med at en offentlig etat, avdeling og/eller et myndighetsorgan ("Skattemyndighet") i landet der din Oppføringen befinner seg, kan kreve at visse avgifter innkreves fra Reisende eller Eiere som er knyttet til en slik Oppføring og sendes til de respektive Skattemyndigheter. Lovene i de ulike jurisdiksjonene kan variere, men disse skattene kan bli pålagt å bli innkrevd og overført enten som en prosentandel av leiebeløpet som fastsettes av Eiere, et fast beløp per dag, et beløp basert på antall gjester eller andre varianter, og kalles noen ganger "overnattingsskatt", "hotellskatt," "byskatt," "romskatt" eller "turistskatt" ("Oppholds skatt").

13.6 I enkelte jurisdiksjoner kan HomeAway etter eget skjønn forestå innkreving og betaling av skatter fra eller på vegne av Reisende eller Eiere, i samsvar med disse vilkårene ("Innkreving og Betaling") dersom en slik jurisdiksjon hevder HomeAway eller Eiere har plikt til innkreving og betaling av Oppholds skatt. I en jurisdiksjon der vi bestemmer oss for å forestå direkte Innkreving og Betaling, gir du herved HomeAway rett og fullmakt til å innkreve Oppholds skatt fra Reisende på Eiers vegne på det tidspunktet den første nettbetalingen foretas av Reisende, og overføre denne Oppholdsstaten til Skattemyndighetene. Beløpet av en eventuell Oppholds skatt som er innkrevd og innbetalt av HomeAway, vil være synlig for og oppgitt atskilt for både Eiere og Reisende på deres respektive transaksjonsdokumenter. Dersom HomeAway forestår Innkreving og Betaling, er det ikke tillatt for Eiere å innkreve Oppholds skatt som skal innkreves av HomeAway for deres Oppføringer i den jurisdiksjonen. Når HomeAway forestår Innkreving og Betaling av Oppholds skatt i en jurisdiksjon for første gang, vil HomeAway varsle eksisterende Eiere med Oppføringer i disse jurisdiksjonene.

13.7 Du samtykker i at ethvert krav som angår HomeAways tilrettelegging for Innkreving og Betaling av skatter, skal ikke inkludere leverandører eller selgere som eventuelt brukes av HomeAway i forbindelse med tilrettelegging av Innkreving og Betaling. Eierne samtykker til at vi kan kreve ytterligere beløp fra deg dersom Oppholdsstaten som innkreves og/eller innbetales, ikke er tilstrekkelig til å innfri dine forpliktelser overfor Skattemyndighetene. Videre samtykker Eier til at din eneste kompensasjon for innkrevd Oppholds skatt er tilbakebetaling av Oppholds skatt som HomeAway har krevd inn fra gjeldende Skattemyndigheter i samsvar med disse myndigheters gjeldende prosedyrer.

13.8 Du samtykker uttrykkelig at du vil frita for ansvar, holde skadesløs og holde HomeAway Group og deres direktører, ledelse ansatte og agenter fri for eventuelle krav, ansvar, forpliktelser, skader, tap, gjeld og utgifter, deriblant rimelige juridiske og/eller regnskapsrelaterte utgifter som oppstår på grunn av eller som på noen måte er knyttet til Oppholds skatt, deriblant bruken av, beregning, innkreving eller overføring av Oppholdsskatt, uansett beløp, med hensyn til dine transaksjoner. For jurisdiksjoner der vi forestår Innkreving og Betaling, gir Eierne oss tillatelse, uten ytterligere varsel, til å oppbevare, overføre og videreformidle data og annen informasjon knyttet til dem eller deres transaksjoner, bestillinger, innkvartering og Oppholds skatt, inkludert men ikke begrenset til informasjon om Eiers navn, Oppføringsadresser, transaksjonsdatoer og beløp, skatteidentifikasjonsnummer, beløpene som er innsamlet fra Reisende eller som skal være forfalt, kontaktinformasjon og lignende opplysninger, til de relevante Skattemyndighetene for å kunne oppfylle en gyldig anmodning.

13.9 HomeAway forbeholder seg retten til, etter varsel til Eiere, å opphøre med Innkreving og Betaling i en jurisdiksjon, uansett grunn, hvorpå Eierne igjen er eneansvarlig for innkreving og/eller innbetaling av alle skatter som måtte gjelde for Oppføringer i denne jurisdiksjonen. I en jurisdiksjon der vi ikke har gitt slik varsel, eller ikke fasiliterer (eller ikke lenger fasiliterer), innkreving eller innbetaling av Oppholds skatt, i form av Innkreving og Betaling eller med andre midler eller metoder i din jurisdiksjon, er Eieren eneansvarlig for innkreving og/eller innbetaling av alle Oppholds skatter som måtte gjelde for Oppføringene.

13.10 Eiere erkjenner og samtykker at HomeAway i noen jurisdiksjoner kan beslutte ikke å legge til rette for innkreving eller innbetaling av Oppholds skatt eller kanskje ikke er i stand til å innkreve og/eller innbetale Oppholds skatt. Videre erkjenner Eier at ingenting i disse vilkårene er en fremstilling av eller garanti for at HomeAway vil forestå innkreving og/eller innbetaling av Oppholds skatt noe sted, deriblant i en hvilken som helst bestemt jurisdiksjon, eller at HomeAway vil fortsette å fasilitere innkreving eller innbetaling av Oppholdsskatt i en bestemt jurisdiksjon der dette kan ha blitt tilbudt. HomeAway forbeholder seg etter eget skjønn og uansett grunnlag retten til å avslutte enhver innkreving og innbetaling av Oppholds skatt (uansett hvilken metode som brukes eller skal brukes i fremtiden), men skal gi Eiere varsel i rimelig tid i enhver jurisdiksjon der HomeAway bestemmer seg for å opphøre med en slik innkreving og innbetaling.
 

13.11 Du samtykker i å overholde alle gjeldende skattelov og skal forhindre tilrettelegging av skattefradrag som fastsatt i Storbritannias straffelovsloven 2017 (som endret eller erstattet fra tid til annen). Du skal ikke gjøre noe som ville føre til at HomeAway bryter med gjeldende skattelov og du skal frita HomeAway mot eventuelle bøter, skader, kostnader (inkludert men ikke begrenset til advokatsalærer), tap, forpliktelser, avgifter, straffer og utgifter som påløper av HomeAway som følge av at du ikke har overholdt denne klausulen.


14. Forbud

14.1 Eieren skal ikke direkte eller indirekte:

14.1.1 Med hensyn til Portalen, dets innhold og databaser i Portalen, i enhver form, enten ved hjelp av automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, distribuere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekompilere noe av dette,

14.1.2 Overvåke innhold på Portalen eller kommunikasjon med Reisende ved hjelp av roboter, edderkopper eller andre automatiske instrumenter. Dette gjelder likevel ikke for søkemotorer på Internett med et allment formål (med unntak av nettsider eller søkemotorer eller annen tjeneste som gir klassifiserte oppføringer eller reklame for Eiendommer tilgjengelig for bestilling, eller underdeler av dette, eller virksomhet som tilbyr tjenester som konkurrerer med Portalen eller HomeAway) og ikke-kommersiell offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle informasjon med det eneste formålet å vise hyperkoblinger til Portalen. For begge er det forutsatt at slik overvåking gjøres fra en fast IP-adresse eller faste IP-adresser ved bruk av en lett gjenkjennelig agent og i samsvar med HomeAways robots.txt-fil,

14.1.3. Bruke Portalen, HomeAways plattform eller systemer, eller annen informasjon som tilveiebringes av en Reisende, for andre formål enn det som er tillatt i disse Eiervilkårene,

14.1.4 Bruke Portalen eller verktøyene og tjenestene på Portalen til å bestille eller be om leie av Eiendom som ikke er gyldig Oppført,

14.1.5 Gjengi noen del av Portalen på en annen nettside eller på andre måter ved bruk av enheter som inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kantlinje rundt Portalen eller annen innrammingsmetode for å integrere en del av eller en funksjon på Portalen, eller å avspeile eller replisere en del av Portalen,

14.1.6 Laste opp eller sende innhold eller programmer til Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer) som på grunn av sin størrelse eller art kan skade HomeAways datamaskiner eller nettverk,

14.1.7 Inkludere innhold på Portalen (eller HomeAways plattform eller systemer) som bryter gjeldende straffelov, immaterielle rettigheter eller andre lover, eller oppfordre til slike brudd,

14.1.8 Bruke eller gå inn på Portalens eller HomeAways plattform eller systemer på en måte som kan sette datasystemer eller nettverk i fare, inkludert det å gjøre virus tilgjengelig (der “virus” omfatter programmer som legges inn i et system med hensikt å utføre en funksjon som ikke har noen nytte og/eller er ødeleggende, for eksempel ved å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjon på brukerens harddisk),

14.1.9 Publisere eller overføre informasjon som er falsk, villedende, eller som har til hensikt å svindle, eller utføre såkalt “phishing” (enten primær, sekundær eller annet), eller medføre strafferettslig eller sivilrettslig ansvar,

14.1.10 Publisere eller overføre ulovlig, truende, fornærmende, injurierende, nedsettende, usømmelig, vulgært, upassende, provoserende, seksuelt, pornografisk eller krenkende materiale,

14.1.11 Omtale HomeAway eller et medlem av HomeAway Group på en måte som kan lede noen til å tro at Eieren, en Eiendom, Oppføring eller en nettside sponses av, eller er tilknyttet eller støttes av HomeAway eller et medlem av HomeAway Group.

14.1.12 Endre/bytte en Eiendom i en Oppføring med en annen Eiendom uten samtykke fra HomeAway. Forbudte endringer inkluderer:
 

14.1.12.1 Oppføring av Flere Enheter: Bruke én Oppføring for å fremme mer enn én eiendom som er tilgjengelig i et bygg,

14.1.12.2 Utskifting: Bytte ut Eiendommen som vises i en Oppføring når eiendommen er bestilt, og

14.1.12.3 Annen eiendom ("leeching"): Tilby en Reisende som fremmer en henvendelse gjennom Portalen en annen eiendom enn det som vises i den aktuelle Oppføringen.

14.1.13 Når bestilling på nett er aktivert, utsette svar på bestillingsforespørsler eller behandling av Reisendes betalinger (Eiere som har aktivert bestilling på nett skal utføre en kommersielt rimelig innsats for å svare på alle bestillingsforespørsler fra Reisende innen 24 timer etter mottak av en forespørsel om bestilling. Eier skal også sørge for at alle Reisendes betalinger blir behandlet innen 24 timer etter at den Reisende har godkjent en slik betaling).

14.2 Hvis en Eier bryter noen av disse bestemmelsene, forbeholder HomeAway seg rett til å suspendere, avslutte den relevante Oppføringen eller alle Oppføringer knyttet til Eieren i samsvar med avsnitt 9 i Eiervilkårene.

 

15. Distribusjon av Oppføringer på tredjeparts nettsteder.

For at Eiere skal kunne oppnå bredere distribusjon av eiendommene, kan HomeAway Group oppgi opplysningene og innholdet i Oppføringen, eller på annen måte sikre distribusjon av Oppføringen på et tredjeparts nettsted. Ytterligere vilkår kan gjelde for slike distribusjon; i slikt tilfelle vil du bli varslet om dette via ditt dashboard eller e-post.

16. Eierens ansvar

16.1 Brukerne er eneansvarlige for å få forsikringsdekning som er tilstrekkelig til å beskytte sine eiendommer og gjester eller deres reise, i den grad det er pålagt eller nødvendig. Eierne samtykker i at de har eller vil få egnet forsikringsdekning som er tilstrekkelig til å dekke utleie av Eiendommene Oppført på Portalen før ankomst av den første Reisendes og videre at slik forsikringsdekning opprettholdes til den siste avreisedato for enhver Reisende som har bestilt gjennom en av våre Portaler.

16.2 Eieren holdes eneansvarlig for alle økonomiske konsekvenser som oppstår som følge av innhold eller program som overføres eller sendes av Eieren og som resulterer i skade på HomeAway, eller HomeAways maskinvaren eller programvaren til HomeAway. Dette inkluderer skade på Portalen, system eller data eller ved å forårsake brudd på Portalen, systemet eller feil i dette. De økonomiske konsekvensene nevnt ovenfor inkluderer rimelige juridiske utgifter.

17. Kontakt oss og Opphavsrettsklager

17.1 Dersom du ønsker å klage eller sende oss en melding, vennligst kontakt Kundeservice Service eller send et brev til c/o HomeAway, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH

17.2 HomeAway.com, Inc. respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at eiere skal gjøre det samme. HomeAway har og håndhever en policy som ikke tillater brukere å legge inn materiale som krenker andres opphavsrett, og under passende omstendigheter HomeAway vil avslutte kontoen til abonnenter og kontoinnehavere som er gjentatte overtredere. Gjentagende innlegg av krenkende materiale er årsak til oppsigelse av tjenesten.

For å rapportere påstått brudd på brudd på opphavsretten som foregår på eller gjennom nettstedet, send inn en beskjed til oss på HA-Copyright@expedia.com og spesifiser følgende:
 

• Identifisering av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende materiale eller aktivitet, og gi informasjon tilstrekkelig til å tillate oss å lokalisere materialet a; og

• En formell erklæring som bekrefter at du;

(i) Er rettighetshaverens rettighetshaver rett til arbeidet og

(ii) Har ikke godkjent bruken av det aktuelle materialet i dette skjemaet.
 

18. HomeAways begrensede ansvar

Hvis du er forbruker har du visse rettigheter (inkludert det, for tjenester, vil vi gi dem med rimelig omsorg og dyktighet). Ingenting i disse eierenvilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter. For mer informasjon om juridiske rettigheter, vennligst besøk Citizens Advice Website www.adviceguide.org.uk eller ring + 44 345 04 05 06

I samsvar med sin webhosting status, vil HomeAway være ansvarlig i tilfelle det er HomeAways skyld. Hvis du er forbruker, vil HomeAway være ansvarlig for tap eller skade du lider som er et forutsett resultat av at vi bryter disse eiervilkårene eller vår unnlatelse av å bruke rimelig omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er overskuelig. Tap eller skade er forutsigbar dersom enten det er åpenbart at det vil skje, eller hvis, da disse vilkårene ble inngått, både vi og dere visste at det kunne skje, for eksempel hvis du diskuterte det med oss. HomeAway vil ikke være ansvarlig, i tilfelle noen krav, årsaker til handling, krav, tilbakebetaling, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag eller natur, spesielt inkludert rimelige juridiske avgifter ("krav"), brakt eller forårsaket av tredjeparter som påstår, oppstår ut fra eller i forbindelse med: (a) materiale eller innhold du gir til nettstedet; (b) din bruk av innhold på nettstedet; (c) eventuelle brudd på deg av disse eiervilkårene eller (d) din bruk av eiendommen, med mindre i tilfelle HomeAway skyld. HomeAway vil raskt informere deg om slike krav.

Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller HomeAways plattform eller -systemer, eller du ikke er enig med noen av disse eiervilkårene, er din eneste løsning mot HomeAway å slutte å bruke nettstedet. I alle tilfeller er vårt ansvar og ansvaret for HomeAway Group, til deg eller enhver tredjepart under noen omstendigheter som oppstår som følge av eller i forbindelse med Nettstedet, begrenset til det høyeste av (a) beløpet du betaler til oss i de tolv månedene før gir ansvar, og (b) totalt £100,00. Ingenting i disse eiervilkårene skal utelukke eller begrense HomeAway Groups ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet; heller ikke for HomeAway-konsernets bedrageri eller feilinformasjon.

19. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Eieren godtar at disse Eiervilkårene er underlagt lovene i England og Wales. Den ikke-eksklusive jurisdiksjonen for eventuelle krav som oppstår i henhold til denne avtalen, skal være underlagt de engelske domstoler, uten at det berører loven og jurisdiksjonen til domstolene der eieren er bosatt (hvis eieren skal være forbruker). Som illustrasjon, hvis en eier er franskbasert forbruker, vil obligatoriske bestemmelser i fransk lov gis og franske domstoler vil ha jurisdiksjon.

20. Generelt

20.1 Dersom en bestemmelse i Eiervilkårene kjennes ugyldig av en domstol som har kompetent jurisdiksjon, skal bestemmelsens ugyldighet ikke påvirke gyldigheten til de øvrige bestemmelser i Eiervilkårene, som fortsatt skal ha full kraft og virkning. Bestemmelsenes overskrifter har kun til hensikt å gi en bedre oversikt til avtalen, og skal ikke endre tolkningen eller innholdet i Eiervilkårene. Ingen fraskrivelse av noen av vilkårene i Eiervilkårene skal betraktes som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av noen av de andre vilkårene. Videre skal HomeAways manglende håndheving av et vilkår i Eiervilkårene ikke anses som en fraskrivelse av vilkårene eller på annen måte påvirke HomeAways evne til å håndheve et slikt vilkår når som helst i fremtiden. Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår av en tilleggsavtale, tilleggsvilkår for bestemte områder av Portalen, herunder personvernreglene, utgjør Eiervilkårene hele avtalen mellom Eier og HomeAway med hensyn til bruken av Portalen. Det skal ikke foretas endringer i Eiervilkårene unntatt ved en endret publisering på denne siden.

20.2 HomeAway anbefaler at Eieren lagrer en egen kopi av Eiervilkårene i en egen fil på enheten sin eller som utskrift.

20.3 Europakommisjonens nettplattform for konfliktløsing er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr 

check