Vilkår og betingelser for eier

Vilkår og betingelserSist oppdatert: 5 juli 2017

PDF Download

 

1. Innledning

 

1.1 HomeAway (som definert nedenfor) er et datterselskap av Expedia, Inc. («Expedia») i USA. HomeAway Group (som definert nedenfor) tilbyr en elektronisk plattform og forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner som lar eiere legge inn eiendom og reisende bestille eiendommen (samlet «tjenestene»). Tjenestene tilbys via landsspesifikke URL-er, inkludert, www.homeaway.de i Tyskland og også via mobilapplikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet, «nettstedet»). Driften av HomeAway i Europa administreres av HomeAway Sarl, 105 rue de Lyon, 1203 Genève, Sveits. Av praktiske hensyn til definisjon (men ellers ikke) der vi bruker betegnelsen «HomeAway Group» i disse vilkårene og betingelsene, refererer vi til Expedia, Inc., dets tilknyttede selskaper og datterselskaper, inkludert HomeAway.

1.2 Disse vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser for eier») sammen med Privacy Policy [personvernpolicy], regulerer forholdet mellom HomeAway og enhver annen part som har tilgang til eller bruker nettstedet til å tilby eller legge inn eiendom til utleie, inkludert eiere, leietakere og eiendomsforvaltere, (samlet, «eiere» eller «du/dere»).

1.3 Vilkårene og betingelsene for eier utgjør en juridisk bindende avtale mellom HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt («HomeAway», «vi», «vår(t)», «oss») og eieren. Ved å bruke eller ha tilgang til nettstedet eller plattformene eller systemene til HomeAway i egenskap av eier, erkjenner du at du samtykker i og er underlagt vilkårene og betingelsene for eier. Merk at disse vilkårene og betingelsene for eier og vår Privacy Policy gjelder for alle eiere. Hvis du ikke samtykker helt i vilkårene og betingelsene for eiere, er du ikke autorisert til å ha tilgang til eller på annen måte bruke nettstedet.

1.4 Hvis eieren er et firma, partnerskap eller en annen enhet, vil en person som bruker dette nettstedet og/eller samtykker i vilkårene og betingelsene for eier, på vegne av vedkommende eier,  hevde at han/hun har fullmakt til å binde enheten til disse vilkårene og betingelsene for eier.

1.5 HomeAway tillater ingen til å registrere på dette nettstedet med mindre de kan inngå juridisk bindende kontrakter. Hvis du registrerer deg som en forretningsenhet , bekrefter du at du har myndighet til å forplikte enheten til disse betingelsene for eiere . Hver eier garanterer at all informasjon som sendes inn til oss og til nettstedet i forbindelse med registrering av eier er riktig . Hver eier aksepterer videre å umiddelbart gi beskjed til nettstedet (ved bruk av  " Kontakt oss" ) i tilfelle  eventuelle oppdateringer i forhold til tidligere innsendt kontaktinformasjon.   

1.6 HomeAway kan revidere disse vilkårene og betingelsene for eier når som helst ved å legge inn en oppdatert versjon på denne nettsiden. Du bør gå til denne siden en gang i blant for å se de aller siste vilkårene og betingelsene for eier, siden de er bindende for deg.

1.7 Eiere som overtrer vilkårene og betingelsene for eier kan få sin tilgang og bruk av nettstedet suspendert og sine eiendomsoppføringer fjernet fra nettstedet, etter HomeAways ønske, i tillegg til et hvilken som helst annet rettslig virkemiddel som  HomeAway kqn benytte i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller som på ennen måte er måte er tilgjengelige for HomeAway.

 

2. Nettstedet er kun en ,markedsplass

 

2.1 Dette nettstedet er en markedsplass som lar eiere annonsere én eller flere ferieeiendommer («eiendommen») til leie i en rekke forskjellige prisformat til potensielle leietakere («reisende» og sammen med en eier «brukerne»). Vi kan også tilby elektronisk bestilling eller andre verktøy eller tjenester som lar eiere og reisende kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner.

2.2 Nettstedet opptrer kun som et en markedsplass for samhandling, og HomeAway er ikke, og blir ikke, part i noe kontraktsforhold mellom den reisende og eieren, og megler heller ikke mellom den reisende og eieren i tilfelle av en eventuell tvist som oppstår mellom dem. Dette gjelder også hvis nettstedet hjelper med bestilling av en eiendom eller bruken av andre verktøy, tjenester eller produkter, siden HomeAway ikke er en part i noen leieavtale eller annen avtale mellom reisende og eiere.

2.3 Ansvarsforhold i henhold til anvendelige lover og regler: eiere og reisende samtykker til at de er ansvarlige for, og bekrefter å ville etterleve, alle lover og regler som kommer til anvendelse på deres bruk av nettstedet, deres bruk av verktøy, tjenester eller produkter som tilbys på nettstedet, og enhver transaksjon som de foretar på nettstedet eller i tilknytning til deres bruk av nettstedet. Eiere samtykker videre til at de er ansvarlige for, og bekrefter å ville etterleve, alle lover og regler som kommer til anvendelse på deres eiendomsoppføring og forretningsførsel, inkludert men ikke begrenset til, alle lover og regler eller øvrige krav som knytter seg til beskatning, kredittkort, informasjonssikkerhet, personvern, tillatelser, krav knyttet til planlegging eller tillatelser, krav fra lokale myndigheter, krav til helse, miljø og sikkerhet, og etterlevelse av all lovgivning vedrørende anti-diskriminering og husleielovgivning og andre gjeldende restriksjoner på eiendommen.

Vær oppmerksom på at selv om vi ikkeer part i noen transaksjon, og ikke har noe ansvar for å etterleve den lovgivningen som knytter seg til de eiendommene som er oppført, kan det allikevel være at vi (etter eget skjønn) mener å ha en lovmessig plikt til å gi opplysninger vedrørende enhver eiendomsoppføring offentlige myndigheter i forbindelse med etterforskning eller tilsynsvirksomhet, og  kan velge (etter eget skjønn) å etterkomme eller motsette oss en slik plikt. Eiere som mottar kredittkort-, bank- eller annen betalingsinformasjon fra reisende samtykker til å håndtere og sikre slik informasjon på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovkrav, bransjenormer eller lignende for kredittkortbransjen  og/eller HomeAways informasjonssikkerhetsbestemmelser, og samtykker i tillegg til at slik informasjon bare skal samles inn og brukes i forbindelse med en reisendereservasjon og ikke noen andre formål.

 

3. Eiendomsoppføringer

 

3.1 I tråd med disse vilkår og betingelser kan eier avtale med HomeAway å føre opp en spesifisert eiendom på nettstedet, gjennom  en betal per bestilling oppføring (“Betal-Per-Bestilling-Oppføring”) eller en årlig abonnementsoppføring (“ÅrligAbonnementsOppføring”) (“sammen en oppføring”).

3.2 Gjennom å lage en oppføring og sende inn eierens epostadresse, samtykker eieren til å motta henvendelser fra HomeAway angående deres produkter, tjenester og ferieideer. Eier kan når som helst reservere seg mot å motta markedsføringshenvendelser gjennom å klikke på avmeldingslinken i våre eposter eller ved å bruke vårt Kommunikasjonssenter.

3.3. Vilkår for eiere

3.3.1 For å lage en oppføring må eiere,etterleve vilkår de som følger av denne avtaleklausul nummer 3 (og ethvert annet vilkår som til enhver tid er formidlet til eieren fra HomeAway).

3.3.2 Betalinger til HomeAway kan foretas med direkte debitering, bankoverføring, kredittkortbetaling eller en annen betalingsmåte forhåndsgodkjent av HomeAway. Forhåndsvarselperioden for enhver SEPA direkte debetbetaling forkortes til 1 dag. Alle bank- og andre gebyrer som påløper i forbindelse med en betaling, skal betales av eieren. 

3.3.3 Merk at eiere som kvalifiserer til eiendomsforvalter kan søke HomeAway om å inngå en særskilt oppføringsavtale for eiendomsforvaltere.

3.3.4 HomeAway forbeholder seg retten til å avslå å føre opp enhver eiendom som etter HomeAways skjønn anses å kunne medføre et brudd på eller være forbundet med et brudd på, ethvert vilkår i disse vilkår og betingelser.

3.3.5 Eier forplikter seg til å gi korrekte og oppdaterte opplysninger om enhver oppføring  (inkludert beskrivelse, pris, skatter og avgifter og avbestillingspolicy), og skal ikke pålegge  reisende andre betingelser enn de som er beskrevet i oppføringen. Manglende etterlevelse av de forpliktelsene som følger av disse betingelser og vilkår for eiere kan føre til at eier blir permanent utestengt fra nettstedet og fra våre samarbeidspartneres nettsteder.

3.4 Ytterligere vilkår for betaling-per-bestilling-oppføringer

3.4.1 Hver enkelt betaling-per-bestilling-oppføring kan gjøres uten noen forhåndsbetaling, men til gjengjeld vil det påløpe provisjon som tilsvarer en prosentvis andel av leiesummen som betales av reisende for hver bestilling som springer ut av nettstedet, som beskrevet i  abonnementsløsningen (“provisjonen”). HomeAway forbeholder seg retten til å endre gjeldende provisjon, som skal meldes eier minst 30 før den nye provisjonen blir gjeldende.  Den nye provisjonen blir ansett å være akseptert av eier, dersom eier ikke fjerner oppføringen innen den nye provisjonen blir gjeldende.

3.4.2 Beregningsgrunnlaget for provisjonen inkluderer påløpte behandlingsgebyrer i forbindelse med elektronisk betaling, men skal ikke inkludere skatter eller betaling for andre produkter eller tjenester som kjøpes av den reisende og kreves av HomeAway, slik som forsikringsprodukter. Det er eiernes plikt å nøyaktig angi hva de ulike delbetalingene fra de reisende knytter seg til..

3.4.3 En beskrivelse av gjeldende avgift som påløper hver betal-per-bestilling-oppføring gjøres tilgjengelig under “Før opp din eiendom"-fanen på nettstedet (når det er allment tilgjengelig). Det kan gjøres unntak for integrerte eiendomsforvaltere.

3.4.4 Alle betal-per-bestilling oppføring kan underlegges ytterligere vilkår betingelser og krav, som beskrevet i forbindelse med registrering av slik oppføring (herunder krav fra tredjepartsleverandører).

3.4.5 Unntatt for integrerte eiendomsforvaltere kreves det nettbasert bestilling og betaling for alle betal-per-bestilling oppføringer. Nettbasert betaling tilbys fra tredjepartsleverandører og er underlagt leverandørens vilkår, betingelser og personvernerklæring.

3.4.6 Unntatt for integrerte eiendomsforvaltere, forplikter eier seg til å håndtere kommunikasjon, forespørsler og leiebetalinger gjennom HomeAway’s plattform og verktøy. Bruk av eksterne verktøy og betalinger som ikke behandles på HomeAway’s plattform er strengt forbudt.

3.4.7 Innkreving og behandling av betalinger fra reisende, og videreformidling av beløpet til eier, med unntak av provisjon og eventuell påløpt MVA eller andre indirekte avgifter eller gebyr som kreves av HomeAway, skjer gjennom HomeAway’s tredje parts betalingsformidler, og vil normalt skje (i) for den første betalingen-  innen 30 dager etter sjekk-in datoen i forhold til opprinnelig bestilling og (ii) for senere betalinger-  innen 24 timer, etter den innsjekkingsdatoen som opprinnelig var bestilt av den reisende. Eier anerkjenner og aksepterer at HomeAway ikke har noen forbindelse med betalingsprosessen og ikke skal ha noe ansvar med hensyn til korrekt betaling av bestillingen.

3.4.8 Oppføringer publisert under betale-pr.-bestilling-abonnementstypen kan vises på andre nettsteder for HomeAway-datterselskaper og på nettstedene til firmaer som HomeAway eventuelt har underskrevet distribusjonsavtaler med, i den utstrekning slike steder muliggjør elektronisk betaling. HomeAway gir imidlertid ingen garanti for publikasjon bortsett fra på nettstedet hvor annonsøren opprinnelig registrerte sin oppføring og innen rammene for HomeAways adgang til å publisere en oppføring eller ikke.

3.4.9 Oppføring publisert på en betale-pr.-bestillingsbasis vises på nettstedet på ubestemt tid, men HomeAway forbeholder seg retten til å fjerne eller nekte å publisere en hvilken som helst oppføring når som helst etter eget skjønn. Annonsør kan også suspendere eller fjerne sine oppføringer når som helst gjennom sitt dashbord eller ved å kontakte kundetjenesten.

3.4.10 Endring av en oppføring fra en årlig abonnementsmodell til en betale-pr.-bestilling er bare mulig ved slutten av abonnementsterminen for hver oppføring. Endring fra betale-pr.-bestilling til årlig abonnement kan skje når som helst ved betaling av gjeldende abonnementsgebyr, men enhver betal-per-bestilling oppføring som allerede er gjort vil være gjenstand for gjeldende betal-per-bestilling gebyr.

3.5 Ytterligere vilkår for abonnementsoppføringer

3.5.1 For å kjøpe en abonnementsoppføring må eieren bestille slik ved bruk av nettstedets elektronisk bestillingsskjema og betale HomeAway gebyrene for den aktuelle oppføringen («oppføringsgebyr»). Prisen for et årlig abonnement er spesifisert i listen med gjeldende priser på nettstedet og vil variere avhengig av abonnementsnivå valgt av eieren. Ved å sende inn et bestillingsskjema garanter eieren at all informasjonen han/hun har oppgitt til HomeAway er nøyaktig og overholder vilkårene og betingelsene for eier.

3.5.2 Abonnementsoppføringer solgt av HomeAway løper hele terminen som ble valgt av eieren på det aktuelle bestillingsskjemaet (opprinnelig oppføringsperiode) .Denne perioden arter den datoen eieren sender inn hele eller første betaling (hvis det er aktuelt) av oppføringsgebyr («kjøpsdatoen») og utløper den siste datoen av terminen valgt av eieren («oppføringsterminen»), med mindre den fornyes som beskrevet nedenfor. Hvis f.eks. kjøpsdatoen for en oppføringsperiode er 1. juli, vil oppføringen utløpe 30. juni følgende år (med mindre den fornyes som beskrevet nedenfor).

3.5.3 Abonnementene fornyes automatisk og løpende med samme oppføringsperiode som den opprinnelige oppføringsperioden (“fornyet oppføringsperiode”). Spesielle rabatter gitt ved opprinnelig oppføringsperiode vil ikke bli innvilget ved fornyet oppføringsperiode. Den automatiske forlengelsen av oppføringsperioden kan dekativeres når som helst innen utløpet av den opprinnelige oppføringsperioden eller den dagjeldende fornyede oppføringsperioden ved hjelp av "deaktiver automatisk forlengelse"-linken eller ved å opplyse HomeAway gjennom kontaktskjema. For å unngå enhver tvi, vil enhver deaktivering bli effektiv først ved utløpet av den opprinnelige oppføringsperioden eller den fornyede oppføringsperioden som deaktiveringen skjer. Vi vil automatisk belaste din betalingsmåte for enhver fornyelse av oppføringen (og herved har du uttrykkelig samtykket til at vi kan gjøre det.)

3.5.4 .Hvis en eier kjøper en oppføring, men ikke fullfører opprettelsen av oppføringen eller oppføringen ikke vises på nettstedet av en annen grunn, blir tilbakebetalingskrav for oppføringsgebyr vurdert av HomeAway, men er bare tilgjengelig hvis fremsatt av eieren ved å kontakte HomeAway gjennom kontaktskjemaet i løpet av de første tre (3) månedene etter den aktuelle kjøpsdatoen («første 3 måneder»), og under forutsetning av at: (i) vedkommende oppføring ikke har blitt vist på nettstedet i løpet av de første 3 månedene, og (ii) det faktum at oppføringen ikke vises på nettstedet i løpet av de første 3 måneder ikke er et resultat av at eieren unnlot å ta slike skritt som HomeAway kan kreve i forbindelse med fullføringen av oppføringen.

3.5.5 Abonnementsgebyret blir ikke refundert dersom eier sier opp avtalen eller ønsker å  fjerne en oppføring før utløpet av den gjeldende abonnementsperiode.

 

4. Bruk av tjenesten

 

4.1 Etter registrering blir en eier gitt en brukerprofil hvor de opplysningene vedkommende bidrar med registreres og hvor alle eiendommer som tilbys for utleie av vedkommende eier, spesifiseres («dashbordet»).

4.2 Dashbordet har en rekke forskjellige funksjoner som er beregnet på å hjelpe eiere å administrere sine eiendommer gjennom nettstedet. Disse funksjonene og selve nettstedet gjøres tilgjengelig på «som det er»-basis, og HomeAway hevder ikke at dashbordet eller dets funksjoner vil være fullstendige eller feilfrie.

4.3 «Bestilling på Internett»-funksjonen for oppføringer, gjør det mulig for reisende å foreta en elektronisk bestilling av eiendommen. På dashbordet kan eieren be om elektroniske betalingstjenester som gjør det mulig for reisende å foreta betalinger til eieren via en elektronisk betalingsportal, som tilbys av en tredjepart betalingsformidler. Den elektroniske betalingstjenesten er underlagt vilkårene og betingelsene til tredjepart betalingsformidleren, og eier aksepterer at HomeAway ikke har noen kontroll over eller ansvar for tredjepart betalingsformidlerens tjenester.

4.4 Gjennom dashbordet har eieren tilgang til gjestebok/-bøker og reisendes anmeldelse av eierens eiendommer, og enhver tilgjengelig eiervurdering for en reisende som har kontaktet eieren.

4.6 Reisende og eiere kan legge ut anmeldelser på nettstedet vårt. Ved å legge ut en anmeldelse gir personen som legger ut anmeldelsen, HomeAway Group en evigvarende, verdensomspennende, ugjenkallelig, ubegrenset, ikke-eksklusiv, royalty-fri og fullstendig betalt lisens til å bruke, kopiere, lisensiere, underlisensiere (gjennom flere lag), tilpasse, distribuere, vise, offentlig oppføre, reprodusere, sende, modifisere, revidere og på annen måte utnytte anmeldelsen i forbindelse med eiendommen og vår forretning eller forretningen til våre datterselskaper. Reisende kan også legge ut sine anmeldelser av eieres eiendommer («reisende-anmeldelser») på nettstedet. Eieren får muligheten til å vise reisendes anmeldelser og til å svare på dem (en «eier-respons»). Flere detaljer om reisendes anmeldelser og eier-responser er tilgjengelige here. Eiere blir også gitt muligheten til å vurdere den reisendes opphold («Eieranmeldelse(r)»). Eier garanterer uttrykkelig at enhver anmeldelse som legges ut, må være i henhold til våre Content Guidelines. Flere detaljer med hensyn til eieranmeldelsesprosessen er tilgjengelige here. Vi forbeholder oss retten (men ikke forpliktelsen) til å gjøre eieranmeldelser tilgjengelige til andre eiere som den reisende kontakter via vårt nettsted. Eier kan ikke videreformidle, videre bruke eller henvise til slike eieranmeldelser uten å ha uttrykkelig samtykke fra den reisende til å vise eller bruke dem. Merk at HomeAway ikke verifiserer , og ikke har en realistisk adgang til å verifisere nøyaktigheten av gjestebokkommentarer, reisendes anmeldelser, eierresponser eller eieranmeldelser. Eieranmeldelser kan ikke brukes til å ekskludere eller diskriminere mot individer. Eierens eneste rettsmiddel i forhold til reisendes anmeldelser, og den eneste forpliktelsen til HomeAway i forhold til reisendes anmeldelser, i tilfelle en eier bestrider noe aspekt av en reisendes anmeldelse, er å tillate eieren å legge ut en eierrespons til den og HomeAway fraskriver seg ellers uttrykkelig ethvert ansvar for alle reisendes- eller eieranmeldelser.

4.7 HomeAway krever at alle gjestebokkommentarer, reisendes anmeldelser, eierresponser, eieranmeldelser og annen kommunikasjon via systemene til HomeAway, overholder Content Guidelines og kan nekte å legge ut hvilke som helst av dem som HomeAway finner ikke er i samsvar. I tilfelle gjestebokkommentar, reisendes anmeldelse, eiers respons, eieranmeldelse eller noen annen kommunikasjon vises på nettstedet, men ikke overholder retningslinjene for innhold, skal HomeAway uten bindende virkning for andre tilgjengelige rettsmidler, ha rett til å øyeblikkelig fjerne fra nettstedet de aktuelle gjestebokkommentarer, reisendes anmeldelser, eierresponser, eieranmeldelser eller enhver annen kommunikasjon.

4.8 Kommunikasjon som skjer via nettstedet (og ethvert verktøy som tilbys via nettstedet) er tilgjengelig for innsyn fra den reisende og den eieren som er part i kommunikasjonen, og for innsyn fra HomeAway gruppens ansatte og representanter. Merk at i henhold til våre krav til sikkerhet og kontoer, kan vi fjerne eller skjule informasjon fra slik kommunikasjon (f.eks. e-postadresser, telefonnummer eller annet innhold vi anser som uegnet eller ikke i overensstemmelse med gjeldende lover og vedtekter). Eiere bør skriv ut en kopi av en hvilken som helst melding som er viktig - for eksempel en betalingskvittering eller en bestillingsbekreftelse.

4.9 Meldinger som sendes via HomeAway’s systemer skal bare vedrøre virkelige bestillingsforespøsler. Vi aksepterer ikke søppelpost eller uoppfordret elektronisk markedsføring.  Det er ikke tillatt å misbruke HomeAway’s systemer, som for eksempel å sende uoppfordret elektronisk markedsføring (spam) eller videreformidle personopplysninger til utenforstående med mindre brukeren har gitt deg uttrykkelig tillatelse til det. Eposter og anbefalinger overført via “anbefal dette stedet" funksjonen skal bare sendes dersom mottaker har samtykket til det. Du samtykker til at du vil beskytte andre brukeres personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og i ethvert tilfelle vise rimelig omsorg, og du påtar det alt ansvar ved misbruk, tap eller uautorisert overføring av slike opplysninger.

4.10 HomeAway har intet ansvar for, eller er involvert i kommunikasjonene mellom eieren og den reisende. 

4.11 Etter 31 mai 2016 vil HomeAway kreve et servicegebyr som skal betales av reisende som bestiller en eiendom på nettstedet.Servicegebyret dekker bruken av nettstedet, inkludert slike ting som 24/7-brukerstøtte, og beregnes som en prosentvis andel av den totale leiesummen (som kan inkludere ytterligere gebyrer, avgifter og skadedepositum som kreves av eier). Avhengig av lovgivningen i reisendes og/eller eiers jurisdiksjon, kan MVA eller andre lignende indirekte avgifter som påløper (“avgifter”) bli krevet i tillegg serviceavgiften, og normalt vil den raten anvendes som den reisende angivelige lokasjon (hvor den er nøyaktig). Servicegebyret som kreves vil, i tillegg til avgifter, bli vist til reisende på bestillingstidspunktet. Servicegebyret vil, med tillegg av avgifter, bli krevet etter at eier aksepterer den reisendes bestilling. Eiere samtykker til å ikke oppfordre eller råde reisende til å unngå elle omgå servicegebyret som kreves fra HomeAway. 

 

5. Oppføringsdetajer og tjenester

 

5.1 Inntil 11. juli 2016 tilbyr HomeAway 5 typer abonnementer (Klassisk, Bronse, Sølv, Gull og Platina) avhengig av det ønskede nivå av synlighet. De forskjellige typer abonnementer, priser og fordelene som tilbys, finnes på oversiktssiden for abonnement.

5.2 I en oppføring vises én (1) utleieeiendom. Hvis eieren velger "multi-oppføring", skal slike multi-oppføringer være på den samme fysiske adressen som del av oppføringen.

5.3 I en oppføring kan det vises opptil tjuefire (24) fotografier av en eiendom. En begrenset versjon av oppføringen vises på nettstedet som et søkeresultat i form av en forhåndsvisning med et bilde av eiendommen, koblet til helsides-oppføringen.

5.4 HomeAway har tatt i bruk Google Translate-tjenesten på nettstedet. Eiere kan bruke denne tjenesten gratis for å få oppføringene sine oversatt. Eieren erkjenner og godtar at dette er et statisk maskinoversettelsessystem som ofte gjør feil. Etter oversettelse må eieren gjennomgå oversettelsen og rette alle unøyaktigheter i den. HomeAway har intet ansvar for nøyaktigheten eller på annen måte for Google Translate-tjenesten. Eieren godtar at Google Translate er skaffet under Googles vilkår og betingelser og eieren bør gjennomgå disse før bruk av Google Translate

5.5 HomeAway krever at alle eiere bekrefter lokasjonen til eiendommen på sitt dashboard.  Dette inkluderer å samordne informasjon fra Google Maps for å plassere eiendommens plassering på et kart og ved regionale søk. Eier aksepterer at Google Maps tilbys under  Google’s vilkår og betingelser aog at HomeAway ikke har noe ansvar for Google Maps funksjoner eller korrekthet,eller på annen måte for Google Maps.  Eier erkjenner og aksepterer at Google Maps tjenester ikke er frilfrie og eier vil sørge for at den riktige passeringen av eiendommen vises av Google Maps når denne tjenesten brukes.

5.6 HomeAway bruker også Google Analytics (og andre analyseplattformer) til å samle inn statistikker om nettstedbruk. Det finnes flere detaljer i personvernspolicy og Cookie Notice [cookie-underretning] og i Googles egne personvernvilkår. Google kan aggregere opplysninger de samler inn fra sine forskjellige tjenester inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Eier forstår og godtar at HomeAway Group ikke har noen kontroll over datainnsamlingen til Google.

5.7 Eieren kan aktivere en gratis SMS-tjeneste som informerer eier om innkommende forespørsler fra reisende om oppføringer. Eieren forstår og godtar at SMS ikke er 100 % pålitelig og kan være utsatt for tilkoblings- og blokkeringsproblemer som er utenfor HomeAways kontroll. I tillegg kan bruken av SMS-meldinger, spesielt når man reiser, resultere i ekstrakostnader for eiere fra telekommunikasjon- og nettverksleverandører som eieren samtykker i å godta når vedkommende melder seg på SMS-tjenesten. Eieren forstår og godtar at SMS-meldinger kan bli overvåket og avslørt i henhold til nettstedets personvernregler.

 

6. Visning i søkeresultater

 

HomeAway kan ikke garantere at din oppføring vil bli vist i noen spesiell rekkefølge i søkeresultater på et nettsted. Søkeresultatet vil fluktuere basert på en rekke forskjellige faktorer slik som søkeparametere, abonnementsnivå som ble kjøpt, kvalitet av oppføring hvor ofte en kalender blir oppdatert, brukerpreferanser, responstid hos eieren og overholdelse av våre publiserte betingelser og andre faktorer som HomeAway til enhver tid kan bestemme er viktige for brukeropplevelsen ("Best match"). Hvis du har kjøpt en abonnementsoppføring,vil søkeresultatet kunne avhenge av de søkekriteriene som ble benyttet av en bestemt reisende. HomeAway forbeholder seg retten til å benytte ulike søkealgoritmer eller bruke metoder for å optimalisere Best Match resultatet for særskilte reiseopplevelser og det generelle markedet. Betal-per-bestilling-oppføringer  som plasseres på ikke- abonnementsoppføring som f.eks Betal-per-bestilling, vil ikke alltid være synlige I søkeresultatet.  Oppføringer distribuert på tredjeparts nettsteder er ikke garantert å vises på slike tredjeparts nettsteder i en spesiell rekkefølge eller i det hele tatt.  Søkeresultater og rekkefølgen kan fremstå annerledes på HomeAways mobilapplikasjon enn de vises på nettstedet. For å optimere søkeopplevelsen for både medlemmer og reisende forbeholder HomeAway seg retten til å kjøre tester en gang i blant som vil ha begrenset varighet, men kan endre hvordan vi viser oppføring og søkeresultater.

 

7. Eiendomsforvaltere

 

HomeAway kan gi spesielle vilkår til eiere som har oppføringer som tilbyr mer enn 10 eiendommer (kjent som «eiendomsforvaltere»). Det kan søkes om disse vilkårene ved å kontakte HomeAway gjennom vår Property Manager Information page. Lister fra eiendomsforvaltere er merket med et spesielt ikon på eiendomssøkeresultatene til nettstedet.

 

8. Andre betalte tjenester

 

8.1 HomeAway gjør tilgjengelig, og kan til enhver tid tilføye eller fjerne, andre betalte tjenester som eiere bestemmer seg for å ta («andre betalte tjenester»). De andre betalte tjenestene inkluderer for tiden:

8.1.1 «Multi-oppføringstjenesten» som gjør det mulig for en eier av en særskilt eiendom med flere utleieenheter å avertere dem i opptil fire (4) ekstra betalte oppføringer i en felles oppføring. Alle slike enheter må være på den samme adressen, og del av den samme boligenheten.

8.1.2 Istedet for oversettelse via Google Translate, tilbyr  HomeAway en mulighet for å  få oppføringen oversatt av et profesjonelt oversettelsesbyrå (selv om det skal bemerkes at slik oversettelse vil bli gjennomført av en tredjepartsleverandør og bare skal publiseres av eier dersom den er godkjent, og at HomeAway uttrykkelig frasier seg ethvert ansvar for enhver slik oversettelse, og fra alt og ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av en slik oversettelse).

8.2 Mer informasjon om andre betalte tjenester finnes på nettstedet. Hver betalt tjeneste kan være underlagt tilleggsvilkår og betingelser som vil være tilgjengelige for eieren på det tidspunkt eieren samtykker i å motta vedkommende tjeneste.

 

9. Oppsigelse

 

9.1 Hvis HomeAway finner, eller det blir gjort en påstand om at:

  1. Oppføringer eller annet innhold forbundet med en eier, inneholder materiale som overtrer Content Guidelines, lover, gjeldende vedtekter eller rettighetene til noen person eller enhet;
  2. en eier har innlevert uegnet materiale til, eller har misbrukt, nettstedet;
  3. en eiers oppføring eller utleiepraksis er uakseptabel eller urimelig (f.eks. og uten begrensning, hvis en eier dobbeltbooker en eiendom for flere reisende den samme dato, eller hvor eieren har online booking aktivert, ved ikke å akseptere bestillinger når eiendommen er tilgjengelig for å bestille eller ved å kansellere bookinger som eieren tidligere har akseptert eller  engasjerer seg i noen som helst praksis som kan ansees som urimelig eller upassende innen ferieutleiebransjen);
  4. eieren er i vesentlig mislighold av disse vilkårene og betingelsene for eier (som skal inkludere, for å unngå tvil, ethvert brudd på paragraf 4 "Bruk av tjenesten", paragraf 12 «Eiers rettigheter og forpliktelser» eller paragraf 13 «Forbud»), alle andre forpliktelser til HomeAway, ethvert HomeAway-datterselskap eller reisende;
  5. en eier som er krenkende eller fornærmende overfor en ansatt eller representant for HomeAway;
  6. en eier bruker falsk identitet;
  7. systemene eller kommunikasjonsplattformene til HomeAway på annen måte er blitt misbrukt; eller
  8. noe lignende til det foregående har skjedd i forhold til noen av HomeAway-datterselskaper,

skal HomeAway ha adgang til, etter eget skjønn, å (i) suspendere eller (ii) avslutte enten (a) enhver berørt oppføring, eller (b) enhver oppføring som er forbundet med den aktuelle eier (dette inkluderer, for å unngå tvil, enhver tilleggstjeneste som er betalt i tillegg for disse oppføringene) umiddelbart og uten å refundere oppføringsgebyr eller andre gebyrer eller kostnader som er betalt av eier.

9.2 I tillegg til å forbeholde seg retten til å fjerne ehver oppføring  forbeholder HomeAway seg retten til å reagere på ethvert brudd på disse vilkårene eller misbruk av nettstedet, herunder men ikke begrenset til å begrense eierens bruk av nettstedet, gjemme eller på annen måte påvirke en oppføring fra søkeresultatet, markere et medlem som "ute av kontoret,” og å fjerne eller forandre opplysninger som kan være uriktige eller villedende.

9.3 Merk at HomeAway ikke påtar seg noen plikt til å undersøke klager.

 

10. HomeAways rettigheter og forpliktelser

 

10.1 HomeAway kan endre, suspendere eller avslutte et hvilket som helst aspekt av nettstedet når som helst, inkludert layout og tilgjengeligheten av nettstedets funksjoner, database eller innhold uten forvarsel eller ansvar.

10.2 HomeAway vil forsøke å gi en presis gjengivelse av fotografdier gitt av eioer på nettstedet. Imidlertid erkjenner eier at det vil kunne forekommer avvik fra originalbilder når man skanner bilder som ikke er digitale, og som følge av individuelle skjerminnstillinger, og at HomeAway ikke skal ha noe ansvar for slike avvik.

10.3 HomeAway kan frat id til annen oppgradere nettstedet for å imøtekomme teknologisk utvikling. Det er derfor nødvendig med vedlikeholdsarbeid, som kan medføre begrensninger på bruk av nettstedet. HomeAway vil, så langt mulig, forsøke å sikre at vedlikehold på nettstedet som forårsaker slike begrensninger skal skje på et tidspunkt gjør at reisendes bruk blir så lite påvirket som mulig.

10.4 HomeAway kan foreta identitetskontroller og be om bevis for at en eiendom eksisterer og/eller en eier og eiendomsrett. Hvis HomeAway - inkludert som et resultat av informasjon gitt av reisende - har mistanke om at eieren har gitt uriktig informasjon, erkjenner eieren at HomeAway har rett til å utføre identitetskontroller av eieren eller å bevise at en eiendom eksisterer. Hvis han/hun blir bedt om å gjøre det, samtykker eieren i å øyeblikkelig (og iallfall innen en periode angitt av HomeAway) gi HomeAway slikt bevis på identitet eller på at en eiendom eksisterer som HomeAway krever. Hver eier erkjenner at unnlatelse av å etterkomme et slikt krav utgjør et brudd på disse vilkår og betingelsene for eier.

10.5  HomeAway overholder sin personvernpolicy. Eieren samtykker til at HomeAway  videresender eierens kontaktdetaljer, inkludert telefonnummer, til reisende i forbindelse med en eiendomsbestilling .Vår personvernspolicy  gir ytterligere detaljer. HomeAway kan der det er nødvendig (inkludert for å hindre svikaktig oppførsel fra en tredjepart) gi en eiers telefonnummer til en reisende. Eieren erkjenner at han/hun har lest nettstedets Privacy Policy [personvernpolicy] og Cookie Notice [cookie-varsel] og samtykker i behandlingen av data som skissert i disse reglene.

10.6 HomeAway forbeholder seg retten til å overføre overdra disse vilkårene og betingelsene for eier, og til å tildele eller å sette bort noen eller enhver av sine rettigheter og forpliktelser ifølge disse vilkårene og betingelsene for eier til en tredjepart, men vil ikke gjøre det på en slik måte at det reduserer noen garantier du er gitt ifølge disse vilkårene og betingelsene for eier.

10.7 Vi kan fra tid til annen tilby eller legge til rette for tjenester som eiere kan bruke for å  lage eller forbedre kvaliteten på sine oppføringer.  Vi kan også fra tid til annen lage nye, eller på annen måte forandre beliggenheten eller den geografiske beskrivelsen som vi bruker for å identifisere eiendommer i oppføringer og søkeresultater. Dermed kan vi forandre beliggenhet eller geografisk beskrivelse tilknyttet enhver oppføring. Men vi påtar oss ikke noe ansvar for å kvalitetssikre innholdet i oppføringen eller at beliggenheten er korrekt. Eiere en alene ansvarlige for at innholdet i oppføringen er riktig og at beliggenhet og geografiske beskrivelser er riktige, og samtykker i å snarest korrigere (eller be oss om å korrigere) enhver unøyaktighet. 

 

11. Åndsverk

 

11.1 Nettstedet eies av HomeAway Gruppen. Alt innhold som vises på nettstedet er beskyttet ved copyright og databaserettigheter.Kopiering av nettstedet, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

11.2 Eiere har lov til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av nettstedet som bevis på deres avtale med HomeAway. Den aktuelle filen eller den aktuelle utskriften må tydelig ha teksten “© Copyright [ Present Year] HomeAway Sarl - All Rights Reserved

11.3 Når en eier laster opp inn eller overfører hvilket som helst innhold gjennom nettstedet eller HomeAway’s plattform eller systemer, inkludert tekst eller bilder, bekrefter eieren at han/hun har rett til å gjøre det, og har fått nødvendige tillatelser eller samtykker fra enhver eier av slike gjenstander (`frivigelse’).

11.4 I den utstrekning eieranmeldelser eller annet innhold inneholder varemerker eller andre beskyttede navn eller kjennetegn, bekrefter eieren at han/hun har hentet inn  nødvendige tillatelser og rettigheter for at HomeAway skal kunne bruke dette innholdet på nettstedet.

11.5 Ved å laste opp innhold til nettstedet (og Dashbordet) (inkludert men ikke begrenset til all tekst, beskrivelser, anmeldelser, fotografier og lignende), gir eier HomeAway tillatelse til å bruke innholdet både på nettstedet og med andre publiseringsformater, og eier gir Expedia Inc, HomeAway og hver av deres underordnede eller tilknyttede selskaper, en ikke-eksklusiv, royalty-fri, varig, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig lisenserbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, overføre, oversette, distribuere, publisere, bygge på eller offentlig vise frem slikt innhold over hele verden i ethvert medium, som er kjent i dag eller som for ethvert formål fremskaffes senere.

11.6 I den utstrekning eiers oppføringer eller andre opplastinger inneholder varemerket garanterer eier for å ha rett til å bruke dem, inkludert rett til å lisensiere.

 

12. Eiers rettigheter og forpliktelser

 

12.1 Eieren skal oppgi nøyaktige og sanne detaljer om sin personlige identitet, betalingsinfomasjon, eiendom tilbudt i oppføringer og annen kommunikasjon som skjer gjennom  HomeAway Gruppens systemer.

12.2 Eieren garanterer løpende, så lenge som en eiendom er oppført på nettstedet, at (i) han/hun eier og/eller har alle nødvendige rettigheter og myndighet fra eieren til å leie ut og ta imot bestillinger for den eiendommen som er oppført (ii) han/hun ikke vil holde tilbake et leiedepositum på en slik mate at det bryter med den underliggende leieavtalen med reisende (iii) at all informasjon som gis HomeAway er korrekt og oppdatert, inkludert men ikke begrenset til enhver og all presentasjon av enhver eiendom, dennes tilbehør, beliggenhet, pris og tilgjengelighet på spesifikke datoer eller tidsperioder (iv) hver oppføring må relatere seg til en individuell og unikt identifisert eiendom (v) han/hun vil ikke uten lovlig grunn nekte reisende adgang til noen eiendom (vi) han/hun vil fremskaffe enhver og alle  refusjoner i rett tid i tråd med gjeldende avbestillingspolicy eller underliggende leieavtale.

12.3 Eieren påtar seg å påse at informasjonen i oppføringen blir holdt nøyaktig og oppdatert i hele tiden oppføringen er på nettstedet, og: (i) hvis en oversettelse blir gitt, å påse at den er nøyaktig og riktig oversatt, og: (ii) å overholde listing guidelines når oppføringen blir utformet. Eieren skal ikke gi misvisende detaljer om opprinnelsen av noen som helst informasjon eller inkludere detaljer som kan skjule den sanne kilden av noen informasjon.

12.4 Eieren må alltid overholde HomeAways markedsstandarder, som finnes på https://help.homeaway.no/articles/Hvilke-standarder-har-vi-for-annonsering, og som blir oppdatert fra tid til annen.  Disse standardene beskriver visse krav for oppføring, blant annet, men ikke begrenset til:

•    Eiere må opprettholde en nøyaktig reservasjonskalender for sin(e)oppføring(er;)
•    Eiere må ta alle forretningsmessig rimelige tiltak for å svare på alle bestillingsforespørsler fra reisende innen 24 timer etter mottak av en forespørsel om bestilling;
•    Videre må eiere samtykke til å ta forretningsmessig rimelige tiltak for å sørge for at alle betalinger fra reisende blir behandlet innen 24 timer etter at den reisende har godkjent betalingen;
•    Eiere må svare på og godta et vesentlig antall spørsmål og bestillingsforespørsler til beste for den reisendes opplevelse; og
•    Eiere har ikke lov til å kansellere et vesentlig antall godtatte bestillinger.

12.5 Eieren påtar seg å påse at kalenderen for hver oppføring blir holdt nøyaktig og oppdatert for å vise tilgjengeligheten for vedkommende eiendom slik den er bestilt. I datoabaserte søk vil oppføringer som har kalendere som er 60 dager eller mer etter datoutdatert, bli filtrert ut av resultatene.

12.6 Eiere er ansvarlige for å påse at deres oppføringer ikke overtrer loven eller rettigheten til noen person eller enhet. Oppføringer må ikke inneholde falsk uriktig informasjon, personlige fornærmelser, noe som er ærekrenkende eller fornærmende, eller noe som overtrer copyright- eller datapersonvernlovgivning.

12.7 Fotografier inkludert i en oppføring skal avbilde eiendommen , ikke være misvisende og ikke inkludere personer, og ikke rett til personvern, åndsverksrettigheter eller andre rettigheter til en tredjepart.

12.8 Hvis noen oppføring medfører brudd på disse oppføringsvilkårene, forbeholder HomeAway seg retten til å suspendere, avslutte vedkommende oppføring eller alle oppføringer forbundet med eieren i henhold til punkt 9 i disse vilkårene og betingelsene for eier.

12.9 Brukerverifisering på Internett er vanskelig, og vi kan ikke, og påtar oss heller ikke noe ansvar for å bekrefte enhver brukers påståtte identitet. Vi oppfordrer reisende og eiere til å kommunisere med hverandre direkte gjennom de verktøy som stilles til disposisjon på nettstedet, selv om dette ikke kan forsikre deg om identiteten til den personen personen som du kommuniserer med. Videre oppfordrer vi deg til å iverksette rimelige tiltak for å forsikre deg om den andre personens identitet og, for reisende, eiendommen og relevante detaljer for din bestilling eller foreslåtte bestilling. Du samtykker til å (i) holde ditt passord og brukernavn, både for din konto hos oss og din epostkonto, sikkert og strengt hemmelig og at du gir den videre bare til autoriserte brukere (ii) instruere enhver person  som du gir ditt brukernavn og passord til om at han eller hun ikke skal videreformidle disse til noen uvedkommende iii) gi oss melding umiddelbart og velge nytt brukernavn og passord  hvis du tror at passordet for enten din konto hos oss eller din epostkonto har blitt kjent for uvedkommende, og (iv) gi oss beskjed umiddelbart hvis du blir kontaktet av noen som ber om ditt brukernavn og passord. Videre samtykker du til å straks skifte brukernavn og password eller iverksette andre rimelige tiltak når vi ber om det fordi vi mistenker at noen uautoriserte har tilgang til din konto. Vi råder deg til å ikke gi noen andre tilgang til det brukernavn og passord som du bruker til konto hos oss eller til din epostkonto. Allikevel, hvis du gir noen ditt brukernavn og passord, eller ikke sørger for at slik informasjon er tilstrekkelig sikret, er du ansvarlig  for enhver og alle handlinger som andre gjør når de bruker din konto hos oss og/eller din epostkonto, selv om disse handlingene er svindel eller skjer uten at du har ønsket eller bedt om det.

12.10 Ingen oppføring kan overføres til en annen part. Hvis eiendom blir solgt eller det skjer en endring i eiendomsforvaltning, vil HomeAway gi veiledning om muligheter for å lage en ny oppføring.

12.11 Eieren skal være ansvarlig for alle endringer i forbindelse med eiendommen og oppføringen, og skal gjøre rede for til de gjeldende myndighetene alle gjeldende skatter (inkludert MOMS,) som påløper for betalinger de mottar.

12.12 Innkreving og betaling av Stay Tax [oppholdsskatten]: De reisende er ansvarlig for betalingen av Stay Tax [oppholdsskatten] (turistskatt, hotellskatt, turismeskatt eller andre lignende skatter ettersom det kreves av lokale jurisdiksjoner). Denne skatten må vanligvis innkreves av eierne.

I visse jurisdiksjoner kan HomeAway etter eget skjønn bestemme seg for å innkreve og betale Stay Tax [oppholdsskatten] direkte på vegne av eierne. I et slikt tilfelle vil ikke eierne foreta seg noe med hensyn til innkrevingen fra de reisende og betalingen av denne skatten til kommunen.

I enhver jurisdiksjon hvor en slik prosess iverksettes, instruerer og autoriserer eieren HomeAway til å innkreve Stay Tax [oppholdsskatten] fra de reisende på deres vegne og oppfylle de relevante skatteinnleveringskrav for kommunen, inkludert innbetalingen.

12.13 Hvis eieren er MOMS-registrert i en EU-medlemsstat, må han/hun gi HomeAway et gyldig MOMS-nummer. Dette nummeret må bekreftes av VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway vil deretter bruke omvendt avregningsmekanisme til eieren, under artikkel 196 i direktiv 2006/112/EF som gjelder den omvendte avregningsmekanismen. Der artikkel 196 gjelder, vil eierens faktura ikke inkludere MOMS. Du kan bli pålagt å gjøre rede for MOMS av din lokale medlemsstat. Eier skal skaffe det gyldige MOMS-nummeret øyeblikkelig, men ikke senere enn tretti (30) dager etter registrering. Hvis MOMS-nummeret blir oppgitt etter tretti (30) dager, vil HomeAway ikke refundere noe MOMS-beløp. Den omvendte avregningsmekanismen gjelder ikke når eieren har base i Storbritannia. I dette tilfellet blir Storbritannia-MOMS krevd.

12.14 Hvis HomeAway, gjennom sitt garantiprogram og etter eget skjønn kompenserer en reisende for et tap som skyldes handlinger eller unnlatelser som kan tilskrives en eier, forbeholder HomeAway seg retten til å kreve eieren for det beløpet som er betalt eller bidratt fra HomeAway for tapet.

 

13. Forbud

 

13.1 Eieren skal ikke direkte eller indirekte:

13.1.1 Med hensyn til nettstedet, dets innhold og databaser i nettstedet, i enhver form, enten det bruker automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekomponere noen av disse;

13.1.2 Overvåke innhold av nettstedet eller kommunikasjonen med reisende ved bruk av roboter, edderkopper eller andre automatiske instrumenter, men forutsatt at et begrenset unntak fra den tidligere eksklusjon er gitt for internettsøkemotorer for generelle formål (ikke inkludert noe nettsted eller søkemotor eller annen tjeneste som gir rubrikkoppføringer eller utleieannonser, eller noe undersett av de samme, eller som driver forretning med gjennom å skaffe ferieeiendommer til utleie eller andre tjenester som konkurrerer med nettstedet eller HomeAway) og ikke-kommersielle offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle inn informasjon med det eneste formål å vise hyperlenker til nettstedet, forutsatt at hver av dem gjør det fra en fast IP-adresse eller en rekke IP-adresser som bruker en lett identifiserbar agent og samsvarer med txt-filen til robotene til HomeAway;

13.1.3 Bruke nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway til andre formål enn de som det er henvist til i disse vilkår og betingelsene for eier;

13.1.4 Bruke nettstedet eller verktøyene og tjenestene på nettstedet for det formål å bestille eller forsøke å leie ut en annen eiendom enn en eiendom som er gyldig oppført;

13.1.5 Reprodusere noen del av nettstedet på et annet nettsted eller på annen måte ved bruk av noen enhet, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kant rundt nettstedet eller noen annen innrammingsteknikk til å innelukke noen del eller aspekt av nettstedet, eller avspeile eller replisere noen del av nettstedet;

13.1.6 Laste opp eller sende til nettstedet eller til plattformen eller systemene til HomeAway noe innhold eller programmer som pga. sin størrelse eller typen, kan skade datamaskinene eller nettverkene til HomeAway;

13.1.7 Inkludere innhold på nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway som er overtredelser av noen som helst gjeldende straffelovgivning eller andre lover, eller som oppmuntrer til slik overtredelse;

13.1.8 Bruke eller få tilgang til nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway på noen måte som kan sette et datasystem eller nettverk i fare, inkludert ved å gjøre tilgjengelig en hvilken som helst virus (for dette formål inkluderer «virus» et hvilket som helst program som legges inn i et system med overlegg som kan utføre en ubrukbar og/eller destruktiv funksjon, slik som å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjonen på en brukers harddisk);

13.1.9 Legge ut eller sende informasjon som på noen måte er uriktigfalsk, svikaktig eller misvisende, eller engasjere seg i noen handling som kan betraktes som «phishing» (enten primær, sekundær eller annen) eller som ville være grunnlag for kriminelt eller sivilt ansvar;

13.1.10 Legge ut eller sende noe som helst ulovlig, truende, krenkende, injurierende, ærekrenkende, obskøn, vulgær, uanstendig, inflammatorisk, seksuelt eksplisitt, pornografisk eller profant materiale;

13.1.11 Henvise til HomeAway eller noe som helst HomeAway-datterselskap på noen måte som kan føre noen til å tro at den reisende eller et nettsted er sponset av, tilknyttet til eller anbefalt av HomeAway eller et HomeAway-datterselskap; eller

13.1.12 Skifte ut en eiendom i en oppføring med en annen eiendom uten forutgående samtykke fra HomeAway. Forbudte utskiftingsaktiviteter inkluderer:

13.1.12.1 Mulitoppføring: bruk av én oppføring for å avertere mer enn én enhet tilgjengelig i en bygning;

13.1.12.2 Erstatning: endre eiendommen som vises i en oppføring ettersom den eiendommen blir bestilt; og

13.1.12.3.Snylting: tilby en reisende som spør gjennom nettstedet, en annen eiendom enn den som er vist i vedkommende oppføring.

13.1.13 Dersom online booking er aktivert -  utsette sitt svar til booking forespørsler eller behandlingen av betalinger fra reisende (eiere med elektronisk bestilling aktivert vil bestrebe seg på å svare på alle bookingforespørsler fra reisende innen 24 timer etter mottak av en forespørsel om booking og skal også medvirke til at alle betalinger behandles innen 24 timer etter at tillatelse fra den reisende for slik betaling er gitt).

13.2 I tilfelle brudd på denne bestemmelsen av en eier, forbeholder HomeAway seg retten til å suspendere, nedgradere eller si opp vedkommende oppføring eller alle oppføringer forbundet med eieren i henhold til punkt 9 i disse vilkår og betingelsene for eier.

 

14. Distribusjon av oppføringer på tredjeparters nettsteder

 

For å sette eiere i stand til å oppnå videre distribusjon av sine eiendommer kan vi tilby informasjon om din oppføring og innholdet i denne, eller på annen måte sørge for distribusjon av  din oppføring på en tredjeparts nettsted. Ytterligere vilkår og betingelse vil kunne gjelde for slik distribusjon, som vi vil opplyse deg om via ditt dashbord eller epost.

 

15. Eiers ansvar

 

15.1 Vi tilbyr ikke ansvarsforsikring for eiere, eiendomsforvaltere eller reisende; uavhengig av om en bruker skaffer seg forsikringsdekning gjennom en av våre tredjepartsleverandører. Brukere er ene og alene ansvarlig for å skaffe seg forsikringsdekning som er tilstrekkelig for å beskytte sine eiendommer, gjester eller reiser. Eiere bekefter at de har eller vil skaffe seg tilstrekkelig forsikringsdekning  til å kunne dekke leiekostandene for de eiendommene de har oppført på nettstedet før de første gjestene ankommer, og vil opprettholde tilstrekkelig forsikringsdekning til avreisedatoen for  departure date of any traveller they have obtained via one of our Sites.

15.2 Eieren skal alene og eksklusivt holdes ansvarlig for alle økonomiske konsekvenser som resulterer fra skade for HomeAway på grunn av innhold eller ethvert annet program overført eller sendt av eieren som resulterer i noen som helst skade på maskinvaren til HomeAway, inkludert skade på system eller data eller ved å forårsake svikten av slike systemer eller feil i dem. De økonomiske konsekvensene nevnt ovenfor inkluderer rimelige advokathonorarer. 

 

16. Skadesløsholdelse

 

Eier samtykker i å beskytte, erstatte og holde skadesløs hver del av Expedia, HomeAway, og deres tilknyttede selskaper, og deres respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter, fra og imot ethvert krav, rettsaker eller forlangende (inkludert uten begrensning rimelige advokat- og revisorhonorarer) anlagt av tredjeparter mot HomeAway Group som påstår eller oppstår fra eller i forbindelse med (a) noe innhold eller materiale eieren innleverer eller skaffer for innlemmelse på nettstedet, (b) enhver bruk av nettstedet av eieren, og (c) ethvert brudd på disse vilkår og betingelsene fra eierens side.

 

17. Kontakt oss

 

17.1 Meldinger skal sendes ved å bruke kontaktskjemaet eller ved vanlig brev til HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Deutschland

17.2 Meldinger om krenkelse av copyright må spesifisere følgende:

(i) er innehaveren av eneretten til bruk av arbeidet; og

(ii) ikke har godkjent bruken av materialet det gjelder i denne form. 

 

18. HomeAways begrensede ansvar

 

Under ingen omstendigheter vil noen del av HomeAway Group være ansvarlig for noen som helst tapt fortjeneste eller noen som helst indirekte, følgeskade, spesiell, tilfeldig skade eller straffeerstatninger som oppstår fra, er basert på eller resulterer fra nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway, materiale eller innhold du innleverer til nettstedet, og din bruk av nettstedet og/eller transaksjoner mellom brukere, selv om HomeAway har blitt underrettet om muligheten for slike skader. Disse begrensningene og eksklusjonene gjelder uten hensyn til om skader oppstår fra kontraktsbrudd, forsømmelse eller andre handlinger. Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller plattformen eller systemene til HomeAway, du er uenig med noen del av disse Vilkår og betingelser for reisende, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel mot HomeAway å slutte å bruke nettstedet. I alle tilfeller er vårt ansvar, og ansvaret til HomeAway Group, overfor deg eller en hvilken som helst annen tredjepart under alle omstendigheter som oppstår fra eller i forbindelse med nettstedet, begrenset til det som er mest av (a) beløpet av gebyrer du betaler til oss de seks månedene før handlingen som fører til ansvar, og (b) til sammen £100,00. Ingenting i disse Vilkår og betingelser for eier skal ekskludere eller begrense ansvaret til HomeAway Group for dødsfall eller personskade som resulterer fra dets forsømmelse, eller fra svik eller svikaktig, feilaktig fremstilling HomeAways side.

 

19. Gjeldende lov

 

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovene i England og Wales. Jurisdiksjon for ethvert krav som oppstår under denne avtalen skal være eksklusivt ved de engelske domstoler.

 

20. Generelt

 

20.1 Hvis noen bestemmelse i vilkårene og betingelsene for eier blir funnet ugyldig av en kompetent domstol, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke innvirke på gyldigheten til de resterende bestemmelsene i vilkårene og betingelsene for eier, som fortsatt skal være i full kraft og virkning. Overskriftene i bestemmelsene er kun av praktisk henvisning og påvirker ikke fortolkningen eller oppbyggingen av disse vilkårene og betingelsene for eiere. Ingen fraskrivelse av noe som helst bestemmelse i vilkårene og betingelsene for eier skal betraktes som en videre eller kontinuerlig fraskrivelse for vedkommende bestemmelse eller noe annen bestemmelse. I tillegg skal ikke HomeAways unnlatelse av å håndheve noen som helst bestemmelse i vilkårene og betingelsene for eier ikke ansees som en fraskrivelse for vedkommende bestemmelse eller på annen måte innvirke på HomeAways mulighet til å håndheve vedkommende bestemmelse på noe tidspunkt i fremtiden. Med mindre det er uttrykkelig unntatt i en ekstra avtale, ekstra bestemmelse for visse områder av nettstedet, inkludert Privacy Policy [personvernpolicy], utgjør vilkårene og betingelsene for eier hele avtalen mellom eier og HomeAway med hensyn til bruken av nettstedet. Ingen endringer av disse bestemmelsene skal foretas unntatt ved et revidert innlegg på denne siden.

20.2 HomeAway anbefaler at eieren lagrer sin egen kopi av disse vilkårene og betingelsene for eier i en separat fil på datamaskinen sin eller i en utskrevet form.

20.3 Europakommisjonens Online Dispute Resolution Platform [Elektronisk tvisteløsningsplattform] er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr